vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

[:vi] Xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ[:en]Handling intellectual property rights violations[:]

[:vi]

1. Thế nào là hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ?

  Luật Sở hữu trí tuệ quy định đối tượng sở hữu trí tuệ gồm 3 nhóm chính:

–  Sở hữu công nghiệp

–  Bản quyền tác giả

–  Quyền liên quan đến giống cây trồng vật nuôi

  Với bất kì hành vi xâm phạm nào đối với 3 đối tượng nêu trên đều được coi là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

  Cụ thể, các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ bao gồm:

–  Hành vi xâm phạm quyền tác giả

–  Hành vi xâm phạm quyền liên quan

–  Hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí

–  Hành vi xâm phạm đối với bí mật kinh doanh

–  Hành vi xâm phạm đối với nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý

2. Muốn ngăn chặn hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ phải làm thế nào?

  Để ngăn chặn hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, chủ sở hữu cần thực hiện đăng ký bảo hộ độc quyền với các đối tượng sở hữu trí tuệ. Việc đăng ký sẽ giúp chủ sở hữu được độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ. Đồng thời việc đăng ký còn giúp chủ sở hữu được tiến hành các biện pháp hành chính hay hình sự để xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với đối tượng đã được đăng ký bảo hộ của Nhà nước.

vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
Xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

  Xem thêm bài viết về đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hoặc đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

  Ngoài ra, chủ sở hữu cần có các biện pháp để khách hàng, người tiêu dùng tự ý thức được việc nên sử dụng sản phẩm chính hãng, rõ nguồn gốc xuất xứ để tránh việc sử dụng hàng nhái, hàng giả dẫn đến hậu quả không mong muốn.

3. Xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

  Xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ là một trong những nội dung hết sức quan trọng nhằm đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ được thực thi một cách có hiệu quả nhất và bảo vệ quyền lợi tối đa cho chủ sở hữu quyền.
  Dịch vụ của Luật Minh Tín trong lĩnh vực tư vấn xử lý vi phạm:
• Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và kết luận về các hành vi vi phạm quyền của các đối tượng sở hữu trí tuệ;
• Yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm;
• Yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm;
• Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Toà án có thẩm quyền.
4. Xử lý vi phạm nhãn hiệu
  Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nói chung và đặc biệt việc vi phạm nhãn hiệu là một trong các vấn đề ảnh hưởng rất lớn đến uy tín thương hiệu của doanh nghiệp cũng như lợi ích kinh doanh của doanh nghiệp là chủ sở hữu nhãn hiệu. Với kinh nghiệm của mình, Công ty Luật TNHH Minh Tín tin tưởng rằng sẽ hỗ trợ tối đa giải pháp xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ/ xử lý vi phạm nhãn hiệu cho doanh nghiệp.
  Để tiến hành xử lý vi phạm, doanh nghiệp cần cung cấp các tài liệu như sau:
• Giấy ủy quyền (theo mẫu do Công ty Luật Minh Tín cung cấp);
• Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhãn hiệu hoặc quyền sử dụng hợp pháp nhãn hiệu;
• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
• Mẫu sản phẩm mang nhãn hiệu của doanh nghiệp;
• Mẫu sản phẩm của bên vi phạm nhãn hiệu hoặc tài liệu chứng minh dấu hiệu vi phạm nhãn hiệu của bên vi phạm;
• Thông tin bên vi phạm: tên doanh nghiệp, địa chỉ, thông tin liên hệ (nếu có).
• Thực hiện giám định nhãn hiệu để có chứng cứ chứng minh việc vi phạm của bên vi phạm so với nhãn hiệu đã được bảo hộ;
  Các mức độ xử lý vi phạm:
a.Cảnh báo vi phạm đối với bên vi phạm
  Sau khi có căn cứ và nhận ủy quyền của doanh nghiệp, Luật Minh Tín tiến hành thực hiện cảnh báo thông qua tư cách đại diện sở hữu trí tuệ, yêu cầu bên vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm nhãn hiệu:
• Tra cứu, xác định chính xác thông tin đơn vị vi phạm;
• Tư vấn, soạn thảo các văn bản yêu cầu đơn vị vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm nhãn hiệu;
• Đại diện cho doanh nghiệp liên hệ làm việc với bên vi phạm yêu cầu chấm dứt vi phạm.
b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm của đơn vị vi phạm bằng biện pháp hành chính:
• Giám định Sở hữu trí tuệ;
• Đại diện thực hiện thủ tục xử lý theo vi phạm hành chính: liên hệ và tiến hành nộp đơn yêu cầu xử lý vi phạm lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Cơ quan quản lý thị trường, Cơ quan quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, Cơ quan Công an Kinh tế, thanh tra Khoa học công nghệ…
  Các dịch vụ mà Công ty Luật Minh Tín thực hiện để tư vấn xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ/ xử lý vi phạm nhãn hiệu
• Thủ tục xử lý vi phạm đối với hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu;
• Yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm;
• Giám định nhãn hiệu;
• Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và kết luận về các hành vi vi phạm quyền của các đối tượng sở hữu trí tuệ;
• Yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm;
• Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Toà án có thẩm quyền.

  Để được tư vấn chi tiết trong vấn đề tư vấn pháp luật dân sự và các hỗ trợ pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ tới Công ty Luật Minh Tín – Điện thoại: 0243.555.8410/0902.267.116.

  Rất mong được hợp tác với Quý khách hàng!
  Trân trọng!

[:en]

1. What is an intellectual property violation?

The Intellectual Property Law stipulates that intellectual property objects include 3 main groups:

–  Industrial property;

–  Copyright of author;

–  Rights related to plant and animal varieties.

Any infringement of the above three objects is considered an infringement of intellectual property rights.

Specifically, intellectual property rights violations include:

–  Copyright infringement of author;

–  Related infringement acts;

–  Infringement of rights to inventions, industrial designs, layout designs;

–  Violation of business secrets;

–  Infringement of trademarks, trade names and geographical indications.

2. How to prevent infringement of intellectual property rights?

In order to prevent infringement of intellectual property rights, owners need to register for exclusive protection with intellectual property objects.

Registration will help the owner get exclusive rights to use the intellectual property object. At the same time, the registration also helps the owner to carry out administrative or criminal measures to handle the infringement of rights to the subjects that have been registered for protection by the State.

vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
Handling intellectual property rights violations

See more article about registering trademark protection or industrial design protection registration.

In addition, owners need to take measures for customers and consumers to be aware of the use of genuine products, with clear origins to avoid using counterfeit goods, which can have serious consequences.

3. Handling intellectual property violations

Handling intellectual property rights violations is one of the most important contents to ensure that intellectual property rights are enforced in the most effective way and to protect maximum rights for owners.

Service of Minh Tin Law in the field of consultancy on handling violations:

–  Requesting competent state agencies to evaluate and conclude violations of the rights of intellectual property objects;

–  Requesting violators to terminate violations;

–  Request competent state agencies to handle violations;

–  Participating in legal proceedings as a lawyer to protect the rights and interests of customers related to intellectual property in the Court of competent jurisdiction.

4. Handling trademark violations

Infringement of intellectual property rights in general and especially trademark infringement is one of the issues that greatly affect the brand’s reputation as well as the business interests of enterprises as trademark owners.

With his experience, Minh Tin Law Firm will offer solutions to handle violations of intellectual property rights / handling trademark violations for businesses.

In order to handle violations, enterprises need to provide the following documents:

–  Power of attorney (according to the form provided by Minh Tin Law Firm);

–  Certified copy of the trademark registration certificate or document proving the ownership of the trademark or the legal right to use the trademark;

–  Business registration certificate of the enterprise;

–  Sample products branded by businesses;

–  The model of the product violates the trademark or document proving the infringing trademark’s trademark;

–  Information of violating party: business name, address, contact information (if any);

–  Conducting trademark inspection in order to have evidence to prove that the violating party’s violation against the protected mark.

*  The level of handling violations

a. Violation warning for violating party

After having grounded and authorized by the enterprise, Minh Tin Law conducted a warning through the status of an intellectual property representative, asking the violating party to terminate the trademark violation:

–  Look up, accurately identify infringing unit information;

–  Advise, draft documents to request violators to terminate violations of trademark;

–  Representing the business contacts the violating party to request the termination of the violation;

b. Request competent agencies to handle violations of violating units by administrative measures

–  Inspect the Intellectual Property;

–  Representatives shall carry out procedures for handling administrative violations: contact and submit dossiers of handling violations to competent state agencies: Market management agencies and food safety and agency agencies. right of economic security, science and technology inspector…

Services provided by Minh Tin Law Firm to advise on handling violations of intellectual property rights / handling trademark violations

–  Procedures for dealing with violations of trademark rights;

–  Requesting violators to terminate violations;

–  Trademark inspection;

–  Requesting competent state agencies to evaluate and conclude violations of the rights of intellectual property objects;

–  Request competent state agencies to handle violations;

–  Participating in legal proceedings as a lawyer to protect the rights and interests of customers related to intellectual property in a competent court.

For detailed advice on civil legal advice and other legal assistance, please contact Minh Tin Law Firm at:

Phone: 0243.555.8410 / 0915.177.856

HOTLINE: 0902.267.116

Email: info@luatminhtin.vn

We hope to receive your cooperation!

Best regards.

[:]

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *