1. Đàm phán, soạn thảo hợp đồng kinh tế a. Đàm phán  Đàm phán hợp đồng là thực hiện một hoặc nhiều cuộc đối thoại, thương lượng giữa các bên có quan hệ đối tác với nhau. Nhằm mục đích tiến đến một thoả thuận chung đáp ứng yêu cầu của các bên tham gia […]

Xem thêm