Tác giả: admin
Chương trình đại hội đồng cổ đông

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1- CÔNG TY CP” Dự thảo STT Nội dung Thời gian Thực hiện   1 – Đăng ký tham dự Đại hội. – Kiểm tra tư cách cổ đông. 8h30’ đến 9h00’ Ban tổ chức […]

Xem thêm
Công văn đại hội

Công văn đại hội đồng cổ đông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————–*****—————                                                                   T.p. HCM, ngày     tháng 12 năm 2019   Kính gửi:  – Hội đồng quản trị Tổng công;                  – Ban kiểm soát Tổng công ty;               – Quý cổ đông Tổng […]

Xem thêm
Giấy đăng ký tham dự đại hội

Giấy đăng ký tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                                             Tp.HCM, ngày …..tháng  01 năm 2020   GIẤY ĐĂNG KÝ (Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020) Kính gửi: Công ty cổ phần An Hiền và Công ty cổ phần Đầu tư Cái Mép đại diện […]

Xem thêm
Quy chế tổ chức đại hội cổ đông

Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI                ———***——–   Số:        /QC – ĐHĐCĐ.2020   CỘNG HOÀ XÃ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————-*****————-        Tp.HCM, ngày 13 tháng  01 năm 2020 QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM […]

Xem thêm
Khách hàng tiêu biểu
EnglishVietnamese