Giấy đăng ký tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên

Giấy đăng ký tham dự đại hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                            Tp.HCM, ngày …..tháng  01 năm 2020

 

GIẤY ĐĂNG KÝ

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Công ty cổ phần An Hiền và Công ty cổ phần Đầu tư Cái Mép đại diện cho nhóm cổ đông Tổng công ty xây dưng công trình Giao thông – Công ty CP

Họ tên: cá nhân/tổ chức:……………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………

Số CMND/ĐKKD:………………….Cấp ngày………………Nơi cấp……………

Điện thoại:………………………………; Fax…………………………………….

Tổng số cổ phần tham dự Đại hội:………………………………………………….

+. Trong đó:

– Số cổ phần sở hữu:………………………………………………………………..

– Số cổ phần đại diện/nhận ủy quyền:……………………………………………..

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty xây dựng công trình Giao thông – Công ty CP tổ chức vào ngày 13 tháng 01 năm 2020.

 

 

Người đăng ký

Ký, họ tên, đóng dấu (nếu có)

 

Sharing is caring!

3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

EnglishVietnamese