Quyền sử dụng đất là quyền của người sử dụng đất khai thác các thuộc tính của đất đai một cách hợp pháp. Phục vụ cho mục đích của mình và quyền chuyển quyền sử dụng theo quy định của pháp luật.

Xem thêm