1. Cơ sở pháp lý – Bộ luật Dân sự 2015 số 91/2015/QH13 ban hành ngày 24/11/2015; – Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009; – Nghị định 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ […]

Xem thêm