Trong nền kinh tế thị trường, các cá  nhân, tổ chức đều tham gia giao dịch dân sự mỗi ngày. Giao dịch dân sự thông qua hình thức hợp đồng dân sự là chủ yếu. Do đó, hợp đồng dân sự đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh cũng như đời sống […]

Xem thêm