hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

[:vi]Chính sách mới hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn[:en]New policies to support disadvantaged children[:]

[:vi]

  Chính sách mới nổi bật hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có hiệu lực từ tháng 9/2016

  Từ ngày 01/9/2016, Nghị định 116/2016/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn sẽ bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, mức hỗ trợ mới đối với các đối tượng được hưởng chính sách nêu trên như sau:

– Hỗ trợ tiền ăn bằng 40% mức lương cơ sở/ tháng/ học sinh, tiền nhà bằng 10% mức lương cơ sở/ tháng/ học sinh nếu phải tự túc chỗ ở và 15kg gạo/ tháng/ học sinh. Các mức hỗ trợ không quá 9 tháng/năm/học sinh.

– Trường phổ thông dân tộc bán trú tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh được hỗ trợ kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh theo định mức khoản kinh phí tối thiểu bằng 135% mức lương cơ sở/ tháng/ 30 học sinh. Số dư từ 15 học sinh trở lên được tính thêm một lần định mức. Mỗi trường được hưởng không quá 05 lần định mức/tháng và không quá 9 tháng/năm hỗ trợ gạo.

hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Chính sách mới hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

  2. Tăng cường xử lý sau kiểm tra đấu thầu

  Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu.

  Theo đó, nếu đơn vị được kiểm tra có sai sót hoặc vi phạm trong hoạt động đấu thầu, cần có thời gian để khắc phục thì đơn vị chủ trì kiểm tra có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện kết luận kiểm tra (KLKT).

  Người đứng đầu đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện KLKT và báo cáo phản hồi về tình hình thực hiện KLKT đó.

  Tổ chức, cá nhân thuộc đơn vị được kiểm tra và tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện KLKT mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời thì có thể bị xử lý theo các hình thức:

– Xử phạt vi phạm hành chính.

– Xử lý kỷ luật.

– Truy cứu trách nhiệm hình sự.

– Bồi thường theo quy định của pháp luật nếu gây thiệt hại.

  Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 9/9/2016.

  3. Quy định về kỳ thi thăng hạng của viên chức TNMT

  Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BTNMT-BNV quy định về kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên – môi trường (TNMT) sẽ có hiệu lực từ ngày 1/9/2016.

  Theo đó, viên chức chuyên ngành TNMT được miễn thi môn ngoại ngữ khi có một trong các điều kiện sau:

– Từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ tính đến thời điểm thông báo nộp hồ sơ dự thi.

– Đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số, có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền.

– Là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số.

– Có bằng tốt nghiệp đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ.

– Có bằng tốt nghiệp theo trình độ đào tạo hoặc ở trình độ cao hơn so với quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thi thăng hạng mà học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

  Ngoài ra, Thông tư liên tịch 13 còn quy định viên chức được miễn thi môn tin học nếu đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

  Trên đây là quy định, chính sách mới hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hy vọng với những gì Luật Minh Tín giúp ích được cho bạn đọc trong việc cập nhập các quy định, chính sách hỗ trợ trẻ em nghèo.

  Để được tư vấn chi tiết hơn, bạn đọc vui lòng liên hệ tới Công ty Luật Minh Tín theo số điện thoại – 0243.555.8410/0914179856 hoặc gửi vào hòm thư info@luatminhtin.vn.

[:en]

1. The outstanding new policy to support disadvantaged children is effective from September 2016

From September 1, 2016, Decree 116/2016 / ND-CP stipulates that policies to support students and schools in extremely difficult communes and villages will begin to take effect. Accordingly, the new level of support for the above-mentioned beneficiaries is as follows:

–  Support for meals equal to 40% of the basic salary / month / student, the rent is equal to 10% of the base salary / month / student if self-sufficient accommodation and 15kg of rice / month / student. The support levels are no more than 9 months / year / student.

–  The semi-boarding school for ethnic minority students organizes a centralized cooking session for students to be provided with funding for cooking for students according to the minimum fund of 135% of the basic salary / month / 30. A balance of 15 or more students is counted once more for the norm. Each school is entitled to no more than 5 times per month and no more than 9 months per year to support rice.

hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
New policies to support disadvantaged children

2. Enhance handling after bidding inspection

This is the outstanding content mentioned in Circular 10/2016 / TT-BKHDT detailing the supervision, monitoring and inspection of bidding activities.

Accordingly, if the inspected unit has errors or violations in bidding activities, it is necessary to have time to remedy, the unit in charge of the inspection shall monitor the implementation of the inspection conclusion

The head of the inspected unit is responsible for directing the implementation of  the inspection conclusion and reporting feedback on the situation of implementation of the inspection conclusion.

Organizations and individuals belonging to the inspected units and concerned organizations and individuals that are responsible for implementing the technical solutions but fail to implement or perform inadequately or in time may be handled in the following forms:

–  Sanctioning of administrative violations;

–  Disciplined;

–  Criminal prosecution;

–  Compensation in accordance with the law if causing damage.

Circular No. 10/2016 / TT-BKHĐT takes effect from September 9, 2016

3. Regulations on the promotion exam of the Natural Resources Officer

Joint Circular 13/2016 / TTLT-BTNMT-BNV regulating the promotion exam for professional title of natural resources and environment officer will take effect from September 1, 2016.

Accordingly, specialized officers in natural resources and environment are exempted from the foreign language exam when having one of the following conditions:

–  From full 55 years or older for men and from full 50 years or older for women up to the time of notification of submission of exam entries;

–  Working in ethnic minority areas, having certificates of ethnic minority language training granted by training institutions according to their competence;

–  Being ethnic minority people working in ethnic minority areas;

–  Having a second university diploma is in a foreign language;

–  Having a diploma at the level of training or at a higher level than the standard of the title of a career in promotion examination, studying abroad or studying in a foreign language in Vietnam.

In addition, Inter-ministerial Circular 13 also stipulates that officers are exempted from the informatics subject if they have graduated from intermediate level of information technology or higher.

Above are new regulations and policies to support disadvantaged children. Hoping for what Minh Tin Law helps readers in updating the regulations and policies to support poor children.

For more detailed advice, please contact Minh Tin Law Firm at tel. – 0243.555.8410 / 0914.1798.56 or send it to the mailbox info@luatminhtin.vn.

We hope to receive your cooperation!

Best regards.

[:]

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *