Nhằm tạo điều kiện linh hoạt cho các nhà đầu tư, Pháp luật Việt Nam cho phép nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng dự án do mình thực hiện cho nhà đầu tư khác. Theo quy định hiện hành của Luật đầu tư, “nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn […]

Xem thêm