chuyển nhượng dự án đầu tư

[:vi]Chuyển nhượng dự án đầu tư[:en]Transfer of investment projects[:]

[:vi]

  Theo quy định hiện hành của Luật đầu tư, nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện nhất định và thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

  Điều kiện thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư:

–  Dự án đầu tư không thuộc trường hợp bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại Khoản 1, Điều 48 Luật đầu tư năm 2014;

–  Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng phải đáp ứng được các điều kiện trong trường hợp chuyển nhượng dự án thuộc ngành nghề đầu tư có điều kiện;

–  Tuân thủ các điều kiện theo quy định của luật đất đai trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

–  Đáp ứng các điều kiện quy định theo đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

  Quy trình thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư

  Để thực hiện việc chuyển nhượng dự án đầu tư, nhà đầu tư cần phải nắm bắt được quy trình chuyển nhượng dự án.

  Thông thường, một dự án đầu tư muốn thực hiện việc chuyển nhượng đều phải thực hiện các bước sau:

  Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nhà đầu tư có thể đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

  Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

  Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

  Bước 4: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện trả kết quả cho nhà đầu tư.

chuyển nhượng dự án đầu tư
Chuyển nhượng dự án đầu tư

Hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư

  Nhà đầu tư cần chuẩn bị các loại văn bản, giấy tờ, tài liệu dưới đây:

–  Văn bản đề nghị chuyển nhượng dự án;

–  Quyết định của hội đồng thành viên hoặc của chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc của đại hội đồng cổ đông hoặc thỏa thuận của các bên hợp doanh (đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh) về việc chuyển nhượng dự án (bản chính);

–  Hợp đồng chuyển nhượng dự án (bản chính);

–  Các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của bên chuyển nhượng;

–  Văn bản về tư cách pháp lý của bên nhận chuyển nhượng: bản sao hợp lệ (có công chứng) giấy tờ chứng thực cá nhân đối với bên nhận chuyển nhượng là cá nhân; hoặc bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với trường hợp bên nhận chuyển nhượng là pháp nhân;

–  Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án;

–  Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư;

–  Báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm đề nghị chuyển nhượng.

*Lưu ý: trong quá trình chuyển nhượng dự án đầu tư

–  Trường hợp chuyển nhượng dự án của tổ chức kinh tế không gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế chuyển nhượng thì việc chuyển nhượng dự án sẽ tuân thủ các điều kiện và thủ tục chuyển nhượng vốn;

–  Trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với việc chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế chuyển nhượng thì việc chuyển nhượng dự án phải tuân thủ quy định về điều kiện, thủ tục sáp nhập, mua lại doanh nghiệp;

–  Trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức chuyển nhượng dự án và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án thì thực hiện thủ tục chuyển đổi chủ đầu tư;

  Công ty Luật TNHH Minh Tín cung cấp các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực chuyển nhượng dự án đầu tư gồm:

–  Tư vấn điều kiện thực hiện chuyển nhượng dự án;

–  Tư vấn tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng hoặc tìm kiếm dự án đầu tư;

–  Hoàn thiện hồ sơ chuyển nhượng dự án;

–  Nộp hồ sơ và hoàn thành việc chuyển nhượng dự án.

  Để được tư vấn chi tiết trong vấn đề thực hiện dự án và các hỗ trợ pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ tới Công ty Luật Minh Tín – Điện thoại: 0243.555.8410/0902.267.116.

  Rất mong được hợp tác cùng Quý khách hàng!

  Trân trọng.

[:en]

Under the current regulations of the Investment Law, investors have the right to transfer part or all of the investment projects to other investors when meeting certain conditions and adjusting investment projects according to regulations law.

Conditions for transferring investment projects:

–  Investment projects are not in the case of being terminated according to the provisions of Clause 1, Article 48 of the 2014 Investment Law;

–  The investor receiving the transfer must meet the conditions in the case of project transfer in conditional investment industries;

–  Comply with the conditions prescribed by the land law in case of project transfer associated with transfer of land use rights;

–  Meet the conditions specified under investment registration or other relevant laws.

Process of transferring investment projects

In order to carry out the transfer of an investment project, investors need to grasp the project transfer process.

Normally, an investment project that wants to carry out a transfer must take the following steps:

–  Step 1: Investors fully prepare documents as prescribed by law. Investors can go to the department of receiving and returning results – Department of Planning and Investment of provinces and cities under central authority.

–  Step 2: Apply at the results receiving and returning department – Department of Planning and Investment of provinces and cities under central authority.

–  Step 3: Department of Planning and Investment submits to the Provincial People’s Committee to issue investment certificates to investors.

–  Step 4: The People’s Committees of provinces and centrally-run cities shall return results to investors.

chuyển nhượng dự án đầu tư
Transfer of investment projects

Investment project transfer documents

Investors should prepare the following documents:

–  Request for project transfer;

–  Decision of the Members’ Council or the owner of the business or the general meeting of shareholders or the agreement of the business co-operation parties (for investment projects in the form of business cooperation contracts) on the transfer project (original copy);

–  Project transfer contract (original copy);

–  Certification of completion of the transfer with confirmation of the transferor;

–  Documentation of the legal status of the transferee: a valid (notarized) copy of the personally identifiable documents for the assignee as an individual; or a copy of the Establishment Decision or Business Registration Certificate, in case the transferee is a legal entity;

–  Report on the situation of project implementation;

–  Copy of Investment Certificate;

–  Report on the operation situation and financial statements of the enterprise at the time of requesting transfer.

* Note: in the process of transferring investment projects

–  In case the project transfer of an economic organization is not associated with the termination of the operation of the transfering economic organization, the project transfer shall comply with the capital transfer conditions and procedures;

–  In case of project transfer associated with the termination of the business investment activities of the transfering economic organization, the project transfer must comply with regulations on conditions and procedures for merger and acquisition of enterprises;

–  In case of transfer of an investment project associated with the termination of operation of the project transfer organization and the investor receives the transfer of establishment of an economic organization to implement the project, the investor shall carry out procedures for conversion of the investor.

Minh Tin Law Firm provides services related to the transfer of investment projects including:

–  Advice on conditions for project transfer;

–  Consultants seeking partners to transfer or search for investment projects;

–  Complete the project transfer documents;

–  Filing and completing the project transfer.

For detailed advice on project implementation and other legal assistance, please contact Minh Tin Law Firm – Phone: 0243.555.8410 / 0902.267.116.

We hope to receive your cooperation!

Best regards.

[:]

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *