Tư vấn pháp luật - Hợp đồng dân sự - Luật Minh Tín

Hotline:
      Miền Bắc                     Miền Nam
45737657_181290969478408_300901916949348352_n0902.267.116     45737657_181290969478408_300901916949348352_n0932.103.586 
                              

Chào mừng quý khách ghé thăm website Công ty Luật Minh Tín

HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

1. Khái niệm
Điều 388 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định: “Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi và chấm dứt các quyền và nghĩa vụ dân sự”.
2. Hình thức của hợp đồng dân sự
* Hình thức miệng
Các trường hợp phổ biến áp dụng hình thức miệng:
– Trường hợp các bên tham gia giao kết hợp đồng đã có độ tin cậy lẫn nhau;
– Đối với những hợp đồng có giá trị nhỏ;
– Đối với những hợp đồng mà có thể được thực hiện và chấm dứt ngay sau khi giao kết.
* Hình thức văn bản
Các trường hợp cơ bản áp dụng hình thức văn bản:
– Đối với những hợp đồng có giá trị lớn;
– Đối với những hợp đồng mà việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ hợp đồng có thể diễn ra trong một khoảng thời gian dài không cùng lúc với việc giao kết;
– Khi giữa các bên chưa đạt được sự tin cậy nhất định.
* Hành vi cụ thể
Đối với hình thức này chỉ cần các bên thực hiện một hoặc một vài hành vi là nghĩa vụ của hợp đồng thì hợp đồng đã được coi là giao kết.
3. Nội dung của hợp đồng dân sự
Là tổng hợp các điều khoản mà các bên tham gia giao kết hợp đồng đã thỏa thuận. Các điều khoản đó xác định những quyền và nghĩa vụ dân sự cụ thể của các bên trong hợp đồng.
4. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng dân sự
Theo nguyên tắc chung thì hợp đồng (khi tuân thủ đầy đủ các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự) sẽ phát sinh hiệu lực pháp luật ngay từ thời điểm giao kết. Tuy nhiên, pháp luật cũng dự liệu cho phép một số trường hợp ngoại lệ.
5. Giao kết và thực hiện hợp đồng dân sự
* Nguyên tắc giao kết
– Nguyên tắc tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội;
– Nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng khi giao kết hợp đồng.
* Trình tự giao kết hợp đồng
– Đề nghị giao kết hợp đồng
Đề nghị giao kết hợp đồng là việc một bên biểu lộ ý chí của mình trước người khác bằng cách bày tỏ cho phía bên kia biết ý muốn tham gia giao kết với người đó một hợp đồng dân sự.
– Chấp nhận giao kết hợp đồng
Là việc bên được đề nghị nhận lời đề nghị và đồng ý tiến hành việc giao kết hợp đồng với người đã đề nghị.
6. Sửa đổi và chấm dứt hợp đồng dân sự
* Sửa đổi hợp đồng dân sự
Là việc các bên đã tham gia giao kết hợp đồng bằng ý chí tự nguyện của mình thỏa thuận với nhau để thay đổi một số điều khoản của hợp đồng đã giao kết. Hình thức ghi nhận việc sửa đổi hợp đồng phải phù hợp với hình thức của hợp đồng đã giao kết.
* Chấm dứt hợp đồng dân sự
Hợp đồng dân sự chấm dứt trong các trường hợp sau đây:
– Khi hợp đồng đã được hoàn thành;
– Hợp đồng được chấm dứt theo thỏa thuận của các bên;
– Hợp đồng chấm dứt khi cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân hoặc các chủ thể khác chấm dứt mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân hoặc các chủ thể đó thực hiện;
– Hợp đồng chấm dứt khi một bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng;
– Hợp đồng chấm dứt khi một bên hủy bỏ hợp đồng;
– Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn và các bên có thể thỏa thuận thay thế đối tượng khác hoặc bồi thường thiệt hại.
7. Các hợp đồng dân sự thông dụng
– Hợp đồng mua bán tài sản
– Hợp đồng mua bán nhà ở
– Hợp đồng trao đổi tài sản
– Hợp đồng tặng cho tài sản
– Hợp đồng vay tài sản
– Hợp đồng thuê tài sản – Hợp đồng thuê khoán tài sản
– Hợp đồng mượn tài sản
– Hợp đồng dịch vụ
– Hợp đồng vận chuyển hành khách
– Hợp đồng vận chuyển tài sản

No comments yet.

Trả lời

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial