quyền sử dụng đất

[:vi]Quyền sử dụng đất – Quy định về luật đất đai[:en]Land use rights – Regulations on land law[:]

[:vi]

  Quyền sử dụng đất là quyền của người sử dụng đất khai thác các thuộc tính của đất đai một cách hợp pháp. Phục vụ cho mục đích của mình và quyền chuyển quyền sử dụng theo quy định của pháp luật.

quyền sử dụng đất
Quy định pháp luật về quyền sử dụng đất

* Căn cứ xác lập quyền sử dụng đất:

– Được Nhà nước giao đất;
– Được Nhà nước cho thuê đất;
– Được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất;
– Do được người khác chuyển quyền sử dụng đất phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự và pháp luật về đất đai.

* Căn cứ chấm dứt quyền sử dụng đất:

– Bị Nhà nước thu hồi đất vì lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia, mục đích an ninh, quốc phòng hoặc do vi phạm pháp luật đất đai;
– Trên thực tế diện tích đất không còn nữa.

* Chuyển quyền sử dụng đất:

  Là việc người có quyền sử dụng đất có thể chuyển quyền này cho người khác bằng một trong các hình thức: chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng, góp vốn, thế chấp và bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất.

* Các hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất:

  (1) Hợp đồng chuyển đổi: là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó các bên chuyển giao đất và chuyển quyền sử dụng cho nhau theo quy định của pháp luật dân sự và pháp luật về đất đai. Chuyển đổi quyền sử dụng đất là chuyển quyền sử dụng một cách trọn vẹn.
  (2) Hợp đồng chuyển nhượng: là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất chuyển giao đất và quyền sử dụng cho bên nhận chuyển nhượng. Còn bên nhận chuyển nhượng trả tiền cho bên chuyển nhượng theo quy định của pháp luật dân sự và pháp luật đất đai.

  (3) Hợp đồng thuê: là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó bên cho thuê chuyển giao đất cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn. Còn bên thuê phải sử dụng đất đúng mục đích, trả tiền thuê và trả lại đất khi hết thời hạn thuê theo quy định của pháp luật dân sự và pháp luật đất đai.
  (4) Hợp đồng thế chấp: là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó bên thế chấp dùng quyền sử dụng đất của mình để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ dân sự với bên nhận thế chấp. Bên thế chấp được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn thế chấp.

  Trên đây quy định về luật đất đai. Hy vọng với những gì Luật Minh Tín đưa ra sẽ giúp ích được cho bạn đọc có thêm kiến thức về luật đất đai.

  Để được tư vấn chi tiết hơn, bạn đọc vui lòng liên hệ tới Công ty Luật Minh Tín theo số điện thoại – 0243.555.8410/0914179856 hoặc gửi vào hòm thư info@luatminhtin.vn.

 

[:en]

Land use rights are the rights of land users to exploit the properties of land legally. Serving for its purpose and the right to transfer the use right in accordance with law.

quyền sử dụng đất
Regulations on land law

*  Basis for establishing land use rights

–  Land allocated by the state;

–  Land leased by the state;

–  Land use rights are recognized by the state;

–  Due to the transfer of land use rights by others in accordance with the Civil Code and the land law.

*  Grounds for termination of land use rights

–  Land recovered by the State for public interests, national interests, security and defense purposes or violating land laws;

–  In fact, the land area is no longer available.

*  Land use right transfer

People with land use rights may transfer this right to another person in one of the following forms: convert, transfer, lease, sublease, inherit, donate the right to use, contribute capital, mortgage and guarantee land use right value.

*  Land use right transfer contracts

(1)  Conversion contract: is an agreement between the parties. Accordingly, the parties transfer land and transfer the use right to each other in accordance with civil law and land law. Conversion of land use rights is a complete transfer of use rights;

(2)  Transfer contract: is an agreement between the parties. Accordingly, the land use right assignor transfers land and use rights to the assignee. And the transferee pays money to the transferor in accordance with civil law and land law;

(3)  Lease contract: is an agreement between the parties. Accordingly the lessor transfers land to the lessee for use within a period. The lessee must use the land for the right purpose, pay the rent and return the land when the lease term expires in accordance with civil law and land law;

(4)  Mortgage contract: is an agreement between the parties. Accordingly, the mortgagor uses his land use rights to secure the performance of a civil obligation with the mortgagee. The mortgagor may continue using the land within the mortgage term.

The above provisions on land law. Hopefully with what the above Minh Tin Law will help you have more knowledge about land law.

For more detailed advice, please contact Minh Tin Law Firm at tel. – 0243.555.8410 / 0915.177.856 or HOTLINE: 0902.267.116.

We hope to receive your cooperation!

Best regards.

[:]

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *