li xăng chuyển nhượng

[:vi]Li xăng, chuyển nhượng[:en]Licensing[:]

[:vi]

  Li xăng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (SHCN): là việc tổ chức, cá nhân nắm độc quyền sử dụng một đối tượng sở hữu công nghiệp (bên chuyển quyền sử dụng – thường được gọi là bên giao). Cho phép cá nhân, tổ chức khác (bên nhận quyền sử dụng –  thường được gọi là bên nhận) sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.

  Đối tượng sở hữu công nghiệp: có thể là sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.

  Người có độc quyền sử dụng đối tượng SNCN là chủ sở hữu công nghiệp ( tức là chủ văn bằng bảo hộ đối với đối tượng sở hữu công nghiệp đó); hoặc là bên nhận li-xăng độc quyền (tức là người được chủ SHCN chuyển giao độc quyền đối tượng sở hữu công nghiệp).
  “Văn bằng bảo hộ” có thể là Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
Lí do li-xăng:

li xăng chuyển nhượng
Công ty luật Minh Tín tư vấn pháp luật li xăng chuyển nhượng

  Chủ SHCN có độc quyền sử dụng đối tượng SHCN trong thời hạn bảo hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Tổ chức, cá nhân khác muốn sử dụng đối tượng SHCN đang trong thời hạn bảo hộ nhằm mục đích thương mại phải được chủ SHCN cho phép. Thông thường dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng SHCN.
  Dịch vụ của Luật Minh Tín trong lĩnh vực tư vấn li xăng / chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ:
  Tư vấn trong việc thương lượng, soạn thảo và tiến hành thủ tục ghi nhận các hợp đồng chuyển nhượng và hợp đồng li-xăng liên quan tới các đối tượng sở hữu trí tuệ như: sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, bản quyền và chuyển giao công nghệ.
  Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục đăng ký, phê duyệt các hợp đồng li xăng, chuyển nhượng các đối tượng sở hữu trí tuệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Để được tư vấn chi tiết trong vấn đề thực hiện dự án và các hỗ trợ pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ tới Công ty Luật Minh Tín – Điện thoại: 0243.555.8410/0902.267.116.

[:en]

Licensing the transfer of the right to use an industrial property object is an organization or individual that holds the exclusive right to use the industrial property object (the franchisee is used – often referred to as the transferor) to permit the other individuals and organizations (franchisors) – often referred to as recipients) to use industrial property objects.

Industrial property objects: may be inventions, industrial designs, trademarks, semiconductor integrated circuit layout designs.

Persons with exclusive rights to use industrial property objects are industrial property owners (ie owners of protection titles for such industrial property objects); or the exclusive licensee (ie the person who is transferred the industrial property object exclusively by the industrial property owner).

“Protection document” may be Patent for invention, Patent for utility solution, Industrial design patent, Certificate on registration of semiconductor integrated circuit layout design, Certificate for registration sign the mark.

li xăng chuyển nhượng
Licensing

Industrial property owners have the exclusive right to use industrial property objects within the term of protection throughout the territory of Vietnam. Other organizations and individuals that want to use industrial property objects that are in the protection period for commercial purposes must obtain permission from the industrial property owners. Usually in the form of signing an industrial property transfer contract.

Service of Minh Tin Law in the field of consultancy on license / transfer of intellectual property rights:

–  Consultation in negotiating, drafting and carrying out procedures for recording transfer contracts and licensing contracts relating to intellectual property objects such as inventions, utility solutions, public designs industry, trademark, copyright and technology transfer.

–  Representing customers to carry out procedures for registration and approval of license contracts, transfer of intellectual property objects at competent state agencies.

For detailed advice on project implementation and other legal assistance, please contact Minh Tin Law Firm at:

Phone: 0243.555.8410 / 0915.177.856

HOTLINE: 0902.267.116

Email: info@luatminhtin.vn

We hope to receive your cooperation!

Best regards.

[:]

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *