Author: admin
Quy chế đề cử ứng cử

Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT và BKS

TỔNG CÔNG TY  XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP “Dự thảo”                                                             Tp. HCM, ngày 13 tháng 01 năm 2020   QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2020-2025             Kính gửi: Đại hội đồng thường niên năm 2020               – […]

Xem thêm
Thể lệ làm việc và biểu quyết

Thể lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1- CÔNG TY CP                                                                          TPHCM, ngày 13 tháng 01 năm 2020 THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020             Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26 […]

Xem thêm
Thể lệ bầu cử

Thể lệ bầu cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1- CÔNG TY CP                                                                          TP.HCM, ngày 13 tháng 01 năm 2020 THỂ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT Nhiệm kỳ…..(2020 – 2025) (Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty xây dựng công […]

Xem thêm
Thẻ biểu quyết

Thẻ biểu quyết

TỔNG CÔNG TY XÂY DƯNG  CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020   Ngày  13 /01/2020   THẺ BIỂU QUYẾT   Mã cổ đông 00000   Tên cổ đông:             CÔNG TY CỔ PHẦN AN HIỀN     Số lượng cổ phần có quyền biểu […]

Xem thêm
Sơ yếu lý lịch

Sơ yếu lý lịch dùng cho người ứng cử/đề cử

SƠ YẾU LÝ LỊCH Dùng cho người ứng cử/Đề cử bầu làm thành viên HĐQT/ Ban kiểm soát   Họ và tên………………………Giới tính Nam/Nữ………………………………… Ngày tháng năm sinh………………Nơi sinh………………………………………. Quốc tịch……………………………………………………………………………. CMND/Hộ chiếu………………….Ngày cấp ………….Nơi cấp…………………. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu……………………………………………………. Chỗ ở hiện tại……………………………………………………………………….. Trình độ văn hóa……………………………………………………………………. Trình độ chuyên môn […]

Xem thêm