Author: admin
Phiếu biểu quyết

Phiếu biểu quyết

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG  CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Ngày 13/01/2020 PHIẾU BIỂU QUYẾT Mã cổ đông 0000000000000 Tên cổ đông: NGUYỄN VĂN A Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 00000000000000000 TT Tên văn bản Tán thành   Tán thành […]

Xem thêm

Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG  CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP   PHIẾU BẦU Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025           Họ và tên cổ đông: ………………………………………………………………………….…. Mã số tham dự đại hội:…………………………………………………………………… Tổng số cổ phần […]

Xem thêm

Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG  CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP   PHIẾU BẦU Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025           Họ và tên cổ đông: ………………………………………………………………………….…. Mã số tham dự đại hội:…………………………………………………………………… Tổng số cổ phần đại […]

Xem thêm
Lý lịch trích ngang ứng cử thành viên hội đồng quản trị

Lý lịch trích ngang nhân sự ứng cử hội đồng quản trị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –Hạnh phúc ————–*****—————-   LÝ LỊCH TRÍCH NGANG NHÂN SỰ ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1- CÔNG TY CP NHIỆM KỲ…..(2020 – 2025) Stt Họ và tên Ngày năm tháng sinh   […]

Xem thêm
Lý lịch trích ngang ứng cử ban kiểm soát

Lý lịch trích ngang nhân sự ứng cử ban kiểm soát

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –Hạnh phúc ————–*****—————-   LÝ LỊCH TRÍCH NGANG NHÂN SỰ ỨNG CỬ BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1- CÔNG TY CP NHIỆM KỲ…..(2020 – 2025) Stt Họ và tên Ngày năm tháng sinh   CMND […]

Xem thêm