Công văn đại hội đồng cổ đông

Công văn đại hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–*****—————

                                                                

 T.p. HCM, ngày     tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi:  – Hội đồng quản trị Tổng công;

                 – Ban kiểm soát Tổng công ty;

              – Quý cổ đông Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông 1-   Công ty CP”.

 

– Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

            – Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty xây dựng công trình Giao thông 1 – Công ty CP” được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 7/01/2019;

            – Căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

 

            Ngày 26 tháng 12 năm 2019 Ban trù bị dự thảo chương trình tổ chức Đại hội nhận được thông báo của nhóm cổ đông đại diện phần vốn góp của Tổng công ty “V/v triệu tập Đại hội đồng thường niên năm 2020 Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông 1 – Công ty cổ CP” đề ngày 25 tháng 12 năm 2019, Ban trù bị dự thảo chương trình Đại hội có một số ý kiến sau:

  1. Để đảm bảo quyền và lợi ích của toàn thể Quý cổ đông Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông 1 – Công ty CP” để đáp ứng nhu cầu tài liệu phục vụ Quý cổ đông Tải liệu, Nghiên cứu, Tra cứu hoặc tham dự Đại hội, xin mời đăng nhập vào 02 Website gồm Website: http://www:cienco 1.com hoặc http://www: luatminhtin.vn, toàn bộ tài liệu Đại hội và các biểu mẫu tham dự liên quan được đăng trên 02 Website.
  2. Đề nghị Ban lãnh đạo Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông 1 – Công ty CP” chỉ đạo các đơn vị, phòng ban chuẩn bị danh sách cổ đông, các báo cáo chuyên ngành, số liệu phục vụ Đại hội gửi về Ban thư ký trù bị Đại hội trước ngày 30/12/2019 để tập hợp trình Đại hội.
  3. Yêu cầu Tổng công ty chỉ đạo đơn vị hay “người phụ trách truyền thông Tổng công ty” đăng tải toàn bộ chương trình, nội dung thông báo và các tài liệu đính kèm phục vụ Đại hội trên Website của Tổng công ty trước ngày 01/01/2020.

Mọi thông tin xin liên hệ: Ban thư ký Đại hội.

Địa chỉ: Tầng 6, số 288 Phạm Văn Hai, phường 5, quận Bình Thạnh, TP. HCM

Điện thoại: (84-28) 36 364 581; Fax: (84-28) 36 364 582. Quý cổ đông muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Bà: Kpă Nguyễn Thu Linh điện thoại 0934 103 586 ; Email: thulinh@luatminhtin.vn

Bằng văn bản này Ban trù bị dự  thảo chương trình Đại hội rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Ban lãnh đạo Tổng công ty cũng như toàn thể Quý cổ đông để Đại hội tổ chức thành công tốt đẹp./.

Xin trân trong!

Nơi nhận:

– Như kính gửi;

– Lưu hồ sơ Đại hội.

 

TM. BAN TRÙ BỊ ĐẠI HỘI

Trưởng Ban (đã ký)

 

Sharing is caring!

3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

EnglishVietnamese