Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên

Chương trình đại hội đồng cổ đông

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

TỔNG CÔNG TY

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1- CÔNG TY CP”

Dự thảo

STT

Nội dung

Thời gian

Thực hiện

 

1

– Đăng ký tham dự Đại hội.

– Kiểm tra tư cách cổ đông.

8h30

đến 9h00

Ban tổ chức

Ban thẩm tra tư cách cổ đông

 

 

2

– Giới thiệu Đại biểu.

– Khai mạc Đại hội.

– Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

– Thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết.

– Đề cử danh sách và biểu quyết thành phần đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội.

– Đề cử danh sách và biểu quyết thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.

 

 

8h00

 đến

9h15

Ban tổ chức

Ban tổ chức

Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban tổ chức

Ban tổ chức

 

Ban tổ chức

 

 

 

 

 

3

– Thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội.

– Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình SXKD năm 2018-2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 -2021.

– Báo cáo hoạt động của HĐQT.

– Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

– Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán thường niên năm 2020-2021.

– Tờ trình báo cáo quyết toán tài chính năm 2018-2019.

– Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và tỷ lệ chia cổ tức năm 2018-2019.

– Tờ trình thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS.

– Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổng công ty.

– Tờ trình ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 -2025.

 

 

 

 

9h15

đến

10h20

Chủ tịch đoàn

Thành viên HĐQT- TGĐ

 

 

 

 

Chủ tịch HĐQT

Trưởng phòng TCKT

 

Trưởng phòng TCKT

Trưởng phòng TCKT

Trưởng phòng TCKT

 

 

Thành viên HĐQT-TGĐ

 

Thành viên HĐQT-TGĐ

Chủ tịch HĐQT

 

4

Phần bầu cử:

– Thể lệ bầu cử.

– Tiến hành bầu cử.

10h20

đến 11h00

Ban kiểm phiếu đại hội

 

5

Thảo luận và đóng góp ý kiến:

– Đại hội biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình.

Từ 11h 00 đến 11h20

Đại hội

 

6

– Nghỉ giải lao.

Từ 11h 20 đến

11h 35

Đại hội

Ban kiểm phiếu

 

7

– Công bố kết quả kiểm phiếu.

Từ 11h 35 đến

11h 20

Ban kiểm phiếu

 

8

– Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Từ 11h 20 đến

11h45

Thư ký Đại hội

9

– Bế mạc Đại hội.

– Mời các đại biểu dự tiệc chiêu đãi.

11h 45

Chủ tịch đoàn

 

Sharing is caring!

3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

EnglishVietnamese