kiểu dáng công nghiệp

[:vi]Kiểu dáng công nghiệp[:en]Industrial designs[:]

[:vi]

  Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện qua hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Kiểu dáng công nghiệp được xác lập quyền trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ.

  Người muốn được hưởng quyền đối với kiểu dáng công nghiệp phải trực tiếp nộp đơn xin cấp văn bằng bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc uỷ quyền cho một Tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ đã được cấp chứng chỉ hành nghề để thực hiện các công việc có liên quan.

1. Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

kiểu dáng công nghiệp
Công ty luật Minh Tín hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Để bảo hộ kiểu dáng độc quyền, kiểu dáng phải đáp ứng yêu cầu sau:

+ Có khả năng áp dụng công nghiệp;

+ Có tính mới;

+ Có tính sáng tạo.

2. Thời gian đăng kí kiểu dáng công nghiệp

2.1. Tra cứu kiểu dáng công nghiệp

  Tra cứu kiểu dáng quy trình không bắt buộc, tuy nhiên, là một bước cần thiết và quan trọng. Luật Minh Tín khuyến nghị người nộp đơn nên tiến hành bước tra cứu kiểu dáng trước khi chính thức nộp đơn đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ (NOIP).

  Kết quả tra cứu kiểu dáng sẽ cho thấy kiểu dáng có tương tự, giống với kiểu dáng đã có trên thị trường. Điều này sẽ giúp người nộp đơn có quyết định theo đuổi việc nộp đơn hoặc tiến hành sửa đổi thiết kế của kiểu dáng. Ngoài ra, kết quả này cũng đánh giá khả năng kiểu dáng của người nộp đơn có vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của kiểu dáng đã được cấp trước đó tại Việt Nam hay không.

2.2. Thời gian đăng ký kiểu dáng công nghiệp

  Trong trường hợp đơn đăng ký kiểu dáng không có thiếu sót, đơn kiểu dáng sẽ được thẩm định về khả năng cấp bằng trong khoảng thời gian từ 12 đến 14 tháng. Tuy nhiên, thời gian thẩm định đơn kiểu dáng nêu trên cũng có thể được rút ngắn xuống nếu người nộp đơn đăng ký kiểu dáng tiến hành yêu cầu thẩm định nhanh. Trong trường hợp yêu cầu thẩm định nhanh đơn kiểu dáng được nộp thì sẽ phát sinh phí xét nghiệm nhanh.

  Đơn đăng ký kiểu dáng khi nộp vào Cục Sở Hữu Trí Tuệ sẽ trải qua ba giai đoạn:

+ Giai đoạn xét nghiệm hình thức đơn đăng ký kiểu dáng: trong khoảng thời gian từ 01 đến 02 tháng kể từ ngày nộp đơn. Nếu được chấp nhận, Cục Sở Hữu Trí Tuệ sẽ ra công văn chấp nhận đơn hợp lệ về mặt hình thức đối với đơn đăng ký kiểu dáng. Trường hợp ngược lại, Cục sẽ ra công văn thiếu sót và yêu cầu người nộp đơn đăng ký kiểu dáng sửa đổi, bổ sung trong vòng 01 tháng.

+ Công bố kiểu dáng: đơn đăng ký kiểu dáng sẽ được công bố trong vòng 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ.

+ Xét nghiệm nội dung: đơn đăng ký kiểu dáng sẽ được xét nghiệm trong khoảng thời gian từ 9-10 tháng tính từ ngày công bố đơn.

3. Hiệu lực của bằng kiểu dáng

  Bằng kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực trong 15 năm kể từ ngày nộp đơn. Kiểu dáng có thể được gia hạn 02 lần, mỗi lần 05 năm.

4. Đối tượng được chấp nhận bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

  Bề ngoài của 01 sản phẩm được thể hiện dưới dạng hình ảnh 3D, bố trí của các đường nét, màu sắc. Ví dụ như kiểu dáng bao bì gói cà phê, gói kẹo, kiểu dáng điện thoại, kiểu dáng  máy tính, kiểu dáng bàn ghế, kiểu dáng hộp thuốc, kiểu dáng hộp bút…v.v.

  Tình trạng vi phạm kiểu dáng công nghiệp ở nước ta ngày càng phổ biến, phức tạp và đa dạng không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp và người tiêu dùng mà còn là mối lo ngại chung của toàn xã hội, gây cản trở đến sự phát triển kinh tế. Trong khi đó nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đến vấn đề này, hoặc nếu có quan tâm thì lại gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối phó với những vi phạm. Vậy nếu phát hiện thấy đơn vị khác có hành vi vi phạm kiểu dáng công nghiệp của doanh nghiệp mình thì cần xử lý thể nào? Xem bài viết này để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất.

5. Các dịch vụ của Luật Minh Tín trong lĩnh vực tư vấn kiểu dáng công nghiệp

–  Tư vấn, đánh giá khả năng sử dụng, đăng ký, bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp;

–  Tra cứu thông tin về sử dụng và đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;

–  Hoàn thiện hồ sơ xin cấp văn bằng bảo hộ (dịch tài liệu hoặc viết bản mô tả kiểu dáng công nghiệp, yêu cầu bảo hộ, chuẩn bị các hình vẽ, làm tờ khai, đại diện) cho khách hàng trong việc nộp đơn yêu cầu cấp bằng bảo hộ, gia hạn văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;

–  Nghiên cứu và đánh giá khả năng vi phạm các quyền kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ;

–  Thực thi các quyền kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ: điều tra, giám sát, thương lượng / hòa giải, khởi kiện ra tòa hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền khác xử lý xâm phạm ở Việt Nam và nước ngoài;

– Đàm phán, soạn thảo, thẩm định, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu các kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam và ở nước ngoài;

  Nếu muốn chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (li xăng) thì cần làm gì?

  Để được tư vấn chi tiết trong vấn đề thực hiện dự án và các hỗ trợ pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ tới Công ty Luật Minh Tín – Điện thoại: 0243.555.8410/0902.267.116.

[:en]

Industrial design is the outside appearance of the product represented by shapes, lines, colors or combinations of these elements.

Industrial design is established based on the decision to grant protection titles of the Office of Intellectual Property.

Persons wishing to enjoy industrial design rights must directly apply for protection titles at the National Office of Intellectual Property or authorize an intellectual property representative organization that has been granted practice certificates to show related jobs.

1. Conditions for protection of industrial designs

kiểu dáng công nghiệp
Industrial designs

In order to protect exclusive designs, designs must meet the following requirements:

+  Capable of applying technology

+  There is novelty

+  Be creative

2. Time for industrial design registration

2.1. Look up industrial designs

Design lookup is an optional process, but this is an essential and important step. Minh Tin recommends that applicants apply the search process before officially applying to the National Office of Intellectual Property (NOIP).

The result of the lookup will show that the design is similar to the style already on the market. This will help the applicant decide to pursue an application or make design modifications.

In addition, this result also assesses the ability of the applicant’s designs to violate the intellectual property rights of designs previously granted in Vietnam.

2.2. Time of industrial design registration

In case the application for design registration has no shortcomings, the design application will be appraised for the possibility of granting a license within a period of 12 to 14 months. However, the time for appraisal of the above-mentioned design may also be shortened if the applicant registers the design to conduct a quick appraisal.

In the case of a request for a quick assessment of the application form, a quick test fee will be generated.

The application for design registration upon submission to the National Office of Intellectual Property will undergo three phases:

+  Testing period of form registration form: within 1 to 2 months from the filing date. If accepted, the National Office of Intellectual Property will issue an official letter of acceptance to formality applications. In the opposite case, the Department will issue a missing letter and ask the applicant to register the revised and supplemented design within 01 month.

+  Announcing the style: the application for design registration will be announced within 02 months from the date of acceptance of the valid application.

+  Content examination: The registration form will be tested within 9-10 months from the date of publication.

3. Effect of industrial design documents

Industrial design license is valid for 15 years from the filing date. Designs can be extended 2 times, every 5 years.

4. Subjects accepted for protection of industrial designs

The appearance of a product is shown in the form of 3D images, the layout of lines and colors. Examples include packaging for coffee, candy, phone designs, computer designs, table and chair designs, medicine box designs, pen box designs, etc.

The situation of industrial design violations in our country has become more and more popular, complex and diverse, which not only damages businesses and consumers but also the common concern of the whole society, hindering the economic development. Meanwhile, many businesses are not interested in this issue, or if they are concerned, they face many difficulties when dealing with violations.

So if it is found that other units that violate the industrial design of their enterprises, what should be handled? See this article to find the best solution.

5. Services of Minh Tin Law in the field of industrial design consultancy

–  Consulting, evaluating the usability, registration and protection of industrial designs;

–  Look up information on the use and registration of industrial design protection;

–  Completing the application file for the document of protection (document translation or writing a description of the industrial design, requesting protection, preparing drawings, declarations and representations) for customers in filing applications request for granting protection document, extending protection titles for industrial designs;

–  Research and evaluate the possibility of infringing upon the protected industrial design rights;

–  Implementing the industrial design rights that are being protected: investigation, supervision, negotiation / mediation, suing in court or requesting other competent authorities to handle infringement in Vietnam and abroad;

–  Negotiating, drafting, appraising, registering contracts on the transfer of the right to use or the ownership of industrial designs in Vietnam and abroad.

If you want to transfer the rights to use industrial property (license), what should be done?

For detailed advice on project implementation and other legal assistance, please contact Minh Tin Law Firm at:

Phone: 0243.555.8410 / 0915.177.856

HOTLINE: 0902.267.116

Email: info@luatminhtin.vn

We hope to receive your cooperation!

Best regards.

[:]

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *