thủ tục kháng cáo dân sự

[:vi]Thủ tục kháng cáo vụ án dân sự[:en]Procedures for appealing civil cases[:]

[:vi]

  Kháng cáo dân sự cần làm theo những thủ tục gì? Luật Minh Tín cùng bạn đọc tìm hiểu về thủ tục kháng cáo dân sự.

* Đối tượng kháng cáo dân sự

  Đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm, quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của Tòa án cấp sơ thẩm để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm.

* Người có quyền kháng cáo dân sự

  Theo Điều 271 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định:

– Đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự.

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện.

  Cụ thể:

  1. Người kháng cáo là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự có thể tự mình làm đơn kháng cáo. Ở phần cuối đơn kháng cáo, người kháng cáo phải ký tên hoặc điểm chỉ.

  Trường hợp, người kháng cáo không tự mình kháng cáo thì có thể ủy quyền cho người khác đại diện cho mình kháng cáo. Tại mục tên, địa chỉ của người kháng cáo trong đơn phải ghi họ, tên, địa chỉ của người đại diện theo ủy quyền của người kháng cáo, của người kháng cáo ủy quyền kháng cáo; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người kháng cáo ủy quyền kháng cáo và văn bản ủy quyền. Ở phần cuối đơn kháng cáo, người đại diện theo ủy quyền phải ký tên hoặc điểm chỉ.

  2. Người đại diện theo pháp luật của đương sự là cơ quan, tổ chức có thể tự mình làm đơn kháng cáo. Tại mục tên, địa chỉ của người kháng cáo trong đơn phải ghi tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của đương sự là cơ quan, tổ chức; họ, tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của đương sự là cơ quan, tổ chức. Ở phần cuối đơn kháng cáo, người đại diện theo pháp luật phải ký tên và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp doanh nghiệp kháng cáo thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

  Trường hợp người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người khác kháng cáo thì tại mục tên, địa chỉ của người kháng cáo trong đơn phải ghi họ, tên, địa chỉ của người đại diện theo ủy quyền, của đương sự là cơ quan, tổ chức ủy quyền; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của đương sự là cơ quan, tổ chức ủy quyền; họ, tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của đương sự là cơ quan, tổ chức đó và văn bản ủy quyền. Ở phần cuối đơn kháng cáo, người đại diện theo ủy quyền phải ký tên hoặc điểm chỉ.

  3. Người đại diện theo pháp luật của đương sự là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự có thể tự mình làm đơn kháng cáo. Tại mục tên, địa chỉ của người kháng cáo trong đơn phải ghi họ, tên, địa chỉ của người đại diện theo pháp luật; họ, tên, địa chỉ của đương sự là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự. Ở phần cuối đơn kháng cáo, người đại diện theo pháp luật phải ký tên hoặc điểm chỉ.

  Trường hợp người đại diện theo pháp luật của đương sự ủy quyền cho người khác đại diện cho mình kháng cáo thì tại mục tên, địa chỉ của người kháng cáo trong đơn phải ghi họ, tên, địa chỉ của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền; họ, tên, địa chỉ của người đại diện theo pháp luật của đương sự ủy quyền; họ, tên, địa chỉ của đương sự là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự. Ở phần cuối đơn kháng cáo, người đại diện theo ủy quyền phải ký tên hoặc điểm chỉ.

  4. Việc ủy quyền quy định tại các mục nêu trên phải được làm thành văn bản có công chứng, chứng thực hợp pháp. Trừ trường hợp văn bản ủy quyền đó được lập tại Tòa án có sự chứng kiến của Thẩm phán hoặc người được Chánh án Tòa án phân công. Trong văn bản ủy quyền phải có nội dung đương sự ủy quyền cho người đại diện theo ủy quyền kháng cáo bản án, quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm.

thủ tục kháng cáo dân sự
Cùng tìm hiểu thủ tục kháng cáo dân sự cùng công ty luật Minh Tín

* Thời hạn kháng cáo dân sự

  Theo Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định:

– Thời hạn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm là 15 ngày. Tuy nhiên, thời điểm để tính thời hạn 15 ngày đối với các trường hợp khác nhau được xác định khác nhau.

+ Trường hợp 1: Đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện có mặt tại phiên tòa khi tòa tuyên án thì thời hạn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

+ Trường hợp 2: Đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện không có mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo bản án sơ thẩm là 15 ngày, kể từ ngày họ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

+ Trường hợp 3: Đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện có mặt tại phiên tòa nhưng không có mặt khi Tòa án tuyên án thì: (i) Nếu họ vắng mặt có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày họ nhận được bản án, quyết định hoặc bản án được niêm yết. (ii) Nếu họ vắng mặt không có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày tuyên án.

– Thời hạn kháng cáo đối với quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm là 07 ngày kể từ ngày đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được niêm yết.

– Trường hợp đơn kháng cáo được gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày kháng cáo được xác định căn cứ vào ngày tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi đóng dấu ở phong bì. Trường hợp người kháng cáo đang bị tạm giam thì ngày kháng cáo là ngày đơn kháng cáo được giám thị trại giam xác nhận.

– Việc kháng cáo quá hạn có thể được chấp nhận nếu có lý do chính đáng.

* Đơn kháng cáo dân sự

Theo Điều 272 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định:

– Đơn kháng cáo phải có các nội dung chính sau:

+ Ngày, tháng, năm làm đơn kháng cáo.

+ Tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người kháng cáo.

+ Kháng cáo toàn bộ hoặc phần của bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật.

+ Lý do của việc kháng cáo và yêu cầu của người kháng cáo.

+ Chữ ký hoặc điểm chỉ của người kháng cáo.

– Đơn kháng cáo phải được gửi cho Tòa án cấp sơ thẩm đã ra bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo.

– Kèm theo đơn kháng cáo, người kháng cáo phải gửi tài liệu, chứng cứ bổ sung (nếu có) để chứng minh cho kháng cáo của mình là có căn cứ và hợp pháp.

* Mẫu đơn kháng cáo dân sự

  Mẫu số 54-DS. Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm……

ĐƠN KHÁNG CÁO

                             Kính gửi: Tòa án nhân dân (1) ……………………………………………………..

Người kháng cáo: (2) …………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: (3) …………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:……………………………/Fax:………………………………………………………….

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ………………………………………………………………………………….

Là:(4)…………………………………………………………………………………………………………………..

Kháng cáo: (5)………………………………………………………………………………………………………

Lý do của việc kháng cáo:(6)…………………………………………………………………………………..

Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây:(7)………………………………..

Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có:(8)

1 ……………………………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………………………………………………………………..

Người kháng cáo 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 54-DS:

  (1) Ghi tên Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án. Nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào, thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào. Ví dụ: Toà án nhân dân huyện Y, tỉnh ĐN. Nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào. Ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Cần ghi địa chỉ cụ thể của Tòa án (nếu đơn kháng cáo được gửi qua bưu điện).

  (2) Nếu người kháng cáo là cá nhân thì ghi họ tên của cá nhân đó. Nếu người kháng cáo ủy quyền cho người khác thì ghi họ, tên của người đại diện theo ủy quyền của người kháng cáo, của người kháng cáo ủy quyền kháng cáo. Nếu người kháng cáo là cơ quan, tổ chức thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó (ghi như đơn kháng cáo) và ghi họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó. Nếu người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người khác kháng cáo thì ghi họ tên của người đại diện theo ủy quyền, của đương sự là cơ quan, tổ chức ủy quyền. Ví dụ người kháng cáo: Tổng công ty X do ông Nguyễn Văn A, Tổng giám đốc làm đại diện.

  (3) Nếu người kháng cáo là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú. Ví dụ địa chỉ: trú tại thôn B, xã C, huyện H, tỉnh T. Nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó. Ví dụ địa chỉ: có trụ sở tại số 20 phố NP, quận Đ, thành phố H.

  (4) Ghi tư cách tham gia tố tụng của người kháng cáo. Ví dụ: là nguyên đơn (bị đơn) trong vụ án về tranh chấp hợp đồng vay tài sản; là người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn Trần Văn Nam trú tại nhà số 34 phố X, quận H, thành phố Y theo uỷ quyền ngày…tháng…năm…; là người đại diện theo uỷ quyền của Công ty XNK A do ông Nguyễn Văn Nam – Tổng Giám đốc đại diện theo giấy uỷ quyền ngày…tháng…năm…

  (5) Ghi cụ thể kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm hoặc phần nào của bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật đó. Ví dụ: kháng cáo toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm số 01/2017/DS-ST ngày 15-01-2017 của Tòa án nhân dân tỉnh H.

  (6) Ghi lý do cụ thể của việc kháng cáo.

  (7) Nêu cụ thể từng vấn đề mà người kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết.

  (8) Trường hợp có các tài liệu, chứng cứ bổ sung thì phải ghi đầy đủ tên các tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo để chứng minh cho kháng cáo của mình là có căn cứ và hợp pháp. Ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: 1) Bản sao Giấy xác nhận nợ; 2) Bản sao Giấy đòi nợ…

  (9) Nếu người kháng cáo là cá nhân thì phải ký tên hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ tên của người kháng cáo đó. Nếu là cơ quan, tổ chức kháng cáo thì người đại điện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức kháng cáo ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp doanh nghiệp kháng cáo thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp.

  Trên đây là quy trình và thủ tục kháng cáo dân sự. Hy vọng với những gì Luật Minh Tín đưa ra sẽ giúp bạn đọc tiến hành đăng ký được nhanh chóng và tiết kiệm thời gian, chi phí nhất.

  Để được tư vấn chi tiết hơn, bạn đọc vui lòng liên hệ tới Công ty Luật Minh Tín theo số điện thoại – 0243.555.8410/0914179856 hoặc gửi vào hòm thư info@luatminhtin.vn.

[:en]

What procedures should civil appeals follow? Minh Tin Law with you study civil appeal procedures.

* Object of civil appeal:

The litigants, legal representatives of the litigants, agencies, organizations and individuals initiating lawsuits may appeal the first-instance judgments and decisions to suspend the settlement of civil cases, and decide to suspend the settlement of cases. Civil judgment of the Court of First Instance to request the Court of Appeal to re-resolve according to the appellate procedure.

* People have the right to civil appeals:

According to Article 271 of the 2015 Civil Procedure Code:

–  The litigant, the legal representative of the litigant;

–  Agencies, organizations and individuals sue.

Specifically:

–  The appellant is an individual who has full capacity to conduct civil proceedings and can file an appeal on his own. At the end of the appeal form, the appellant must sign or point.

In case, the appellant does not appeal by himself, he may authorize another person to represent him or her to appeal. In the name and address of the appellant in the application, the full name and address of the representative authorized by the appellant and the appellant authorized to appeal must be written; phone number, fax number, email address (if any) of the appellant authorizing the appeal and authorization document. At the end of the appeal form, the authorized representative must sign or point.

–  The legal representative of the litigant is an agency and an organization may make an appeal on its own. At the name and address of the appellant in the application, the name and address must be inscribed; phone numbers, fax numbers and email addresses (if any) of the involved parties are agencies and organizations; The full name and position of the legal representative of the litigant are agencies and organizations.

At the end of the appeal, the legal representative must sign and seal the agency or organization. In case an enterprise appeals, the use of a seal shall comply with the Enterprise Law.

In case the legal representative of the agency or organization authorizes another person to appeal, in the name and address of the appellant in the application, the name, address and address of the authorized representative must be recorded. the litigants are authorized agencies or organizations; phone numbers, fax numbers, email addresses (if any) of the involved parties are authorized agencies or organizations; The full name and position of the legal representative of the litigant are such agency and organization and the authorized document. At the end of the appeal, the authorized representative must sign or point.

–  The legal representative of the litigant is a juvenile and a person who has lost civil act capacity may make an appeal on his own. In the name and address of the appellant in the application, the full name and address of the legal representative must be recorded; Full names and addresses of the involved parties are juveniles and persons who have lost their civil act capacity. At the end of the appeal, the legal representative must sign or point.

In case the legal representative of the litigant authorizes another person to act on his behalf, the name and address of the appellant in the application must state the full name and address of the authorized representative and authorization documents; full name and address of the authorized legal representative of the litigant; Full names and addresses of the involved parties are juveniles and persons who have lost their civil act capacity. At the end of the appeal, the authorized representative must sign or point.

–  The authorization prescribed in the above-mentioned sections must be made in writing with legal notarization or authentication. Unless such authorization document is made in the Court with the witness of the Judge or the person assigned by the Chief Judge of the Court.

The authorization document must contain the contents of the litigant authorizing the authorized representative to appeal the judgment or decision to suspend or suspend the case of the Court of first instance.

thủ tục kháng cáo dân sự
Procedures for appealing civil cases

* Deadline for civil appeals:

According to Article 273 of the 2015 Civil Procedure Code:

– The time limit for appeal for first instance judgment is 15 days. However, the time to calculate the 15-day time limit for different cases is determined differently.

+  Case 1: The litigants, representatives of the agencies, organizations or individuals initiating lawsuits are present at the trial when the court pronounces the sentence, the time limit for appealing the first-instance judgment is 15 days from the date of pronouncement of the judgment.

+  Case 2: The litigants, representatives of agencies, organizations or individuals initiating lawsuits are not present at the trial, the time limit for appealing the first-instance judgments is 15 days from the date they receive the judgments or judgments listed.

+  Case 3: The litigants, representatives of the agencies, organizations or individuals initiating lawsuits are present at the trial but are not present when the Court pronounces them: (i) If they are absent with a good reason , the time limit for appeal shall be counted from the date they receive the judgment or decision listed. (ii) If they are absent without plausible reasons, the time limit for appeal shall be counted from the date of pronouncement of the judgment.

–  The time limit for appeal against a first-instance court’s decision to suspend or suspend a case is 07 days from the date the litigant, representative of the agency, organization or individual initiates a lawsuit or decides from the date of decision of listing.

–  If an appeal is sent via postal services, the date of appeal shall be determined on the date the postal service organization sends the seal on the envelope. If the appellant is being detained, the appeal date is the date the appeal is confirmed by the prison supervisor.

–  An overdue appeal may be accepted if there is a good reason.

* Civil appeal application:

According to Article 272 of the 2015 Civil Procedure Code:

–  The appeal application must contain the following main contents:

+  The date, month and year of making an appeal;

+  Name and address; phone number, fax number, email address (if any) of the appellant;

+  Appeal all or part of the first instance verdict or decision without legal effect;

+  The reason for the appeal and the request of the appellant;

+  Signature or fingerprint of the appellant.

–  The appeal must be sent to the Court of First Instance which issued the verdict and decision of the first instance which is appealed.

–  Attached to the appeal, the appellant must send additional documents and evidence (if any) to prove that his or her appeal is valid and legal.

* Civil appeal form:

Form No. 54-DS Issued together with Resolution No. 01/2017 / NQ-HDTP dated 13/01/2017 of the Council of Judges of the Supreme People’s Court.

VIETNAM SOCIAL REPUBLIC

Independence – Freedom – Happiness

…, date … month … year …

A LETTER OF APPEAL 

Dear (1): People’s Court …

The appellant (2): …

Address (3): …

Phone number: … / Fax: …

Email (if any): …

Is (4): …

Appeal (5): …

Reasons for appeal (6): …

Request the Court of Appeal to resolve the following (7): …

Additional documents and evidence accompanying the appeal form include (8): …

The appellant (9) (sign name)

Instructions for using form No. 54-DS:

(1) Write down the name of the Court which has conducted the first instance trial. If it is a district-level people’s court, it is necessary to specify which district people’s court, province or city is under central authority. Example: People’s Court of Y district, Z province. If it is a provincial People’s Court, it is necessary to specify the People’s Court of the province (city). For example: Hanoi People’s Court – need to write the specific address of the Court (if the appeal is sent by post).

(2) If the appellant is an individual, write the name of the individual. If the appellant authorizes another person, write the full name of the representative authorized by the appellant and the appellant who authorizes the appeal. If the appellant is an agency or organization, write down the name of the agency or organization (recorded as an appeal) and write the full name and position of the legal representative of such agency or organization. If the legal representative of the agency or organization authorizes another person to appeal, write the full name of the authorized representative and the litigant being the authorized agency or organization. Example of appellant: Corporation X is represented by Mr. Nguyen Van A, General Director.

(3) If the appellant is an individual, write down the address of the residence. For example, address: residing in village B, commune C, district H, province T. If it is an agency or organization, write the address of the head office of that agency or organization. Example address: based at 20 NP Street, District D, H. City

(4) Write down the appellant’s participation in the proceedings. For example: the plaintiff (defendant) in the case of a property loan contract dispute; is the authorized representative of the plaintiff Tran Van Nam residing at house No. 34, Street X, District H, City of Y under the authorization on … month … year …; is the authorized representative of Import-Export Company A, represented by Mr. Nguyen Van Nam – General Director as authorized by date … month … year …

(5) Specifying the appeal of the verdict, first instance decision or part of the first instance judgment or decision which has not yet taken legal effect. For example: appeal the entire first instance civil judgment No. 01/2017 / DS-ST dated January 15, 2017 of the People’s Court of H.

(6) Write down the specific reason for the appeal

(7) Specify each issue that the appellant requests the Court of Appeal to resolve

(8) In case of additional documents and evidence, the names of additional documents and evidence must be fully inscribed with the appeal to prove that their appeal is valid and lawful. For example, the documents attached to the application include: 1) A copy of the Certificate of Debt; 2) Copy of Debit Request Form …

(9) If the appellant is an individual, then must sign and state the full name of the appellant. If it is an agency or an appeal organization, the representative of the agency or organization of the appellate law will sign and state its full name and position and affix the seal of that agency or organization. In the case of an appeal, the use of the seal must comply with the Enterprise Law.

Above is the process and procedures for civil appeals. Hopefully with what Minh Tin Law offers, you will be able to register quickly and save time and cost.

For more detailed advice, please contact Minh Tin Law Firm at phone number – 0243.555.8410 / 0914.179.856 or send it to mailbox info@luatminhtin.vn.

We hope to receive your cooperation!

Best regards.

[:]

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *