thu hồi đất

[:vi]Quy trình thu hồi đất giải phóng mặt bằng[:en]Land acquisition procedures for land clearance[:]

[:vi]

  Thu hồi đất đã và đang là chủ đề “nóng bỏng”, gây nhiều bức xúc, phẫn nộ trong nhân dân. Sự thiếu hiểu biết về pháp luật đất đai là một trong những nguyên nhân căn bản dẫn đến những thiệt thòi cho người dân trong quá trình thu hồi đất giải phóng mặt bằng. Cùng Luật Minh Tín tìm hiểu về quy trình thu hồi đất giải phóng mặt bằng.

  Thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất, hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai.

  Vậy, pháp luật đất đai hiện hành quy định như thế nào về quy trình thu hồi đất?

1. Các trường hợp thu hồi đất

  Luật Đất đai năm 2013 quy định rất cụ thể về các trường hợp thu hồi đất, bao gồm:

   – Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

         – Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai;

   – Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

2. Quy trình thu hồi đất

2.1. Thông báo thu hồi đất

  Trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, UBND cấp có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất. Thông báo được gửi tới từng người có đất thu hồi.

2.2. Điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm

  Người sử dụng đất có trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất. Trường hợp không có sự phối hợp thì Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc. Nếu người có đất bị thu hồi không chấp hành thì Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và tổ chức thực hiện cưỡng chế.

thu hồi đất
Thu hồi đất giải phóng mặt bằng

2.3. Lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

  Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp với UBND cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

  Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.

  Cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi trình UBND cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất.

2.4. Quyết định thu hồi đất, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

  UBND cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong cùng một ngày.

  Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã phổ biến và niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường. Hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở UBND cấp xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi. Gửi quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến từng người có đất thu hồi.

  Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt.

  Trường hợp người có đất thu hồi không chấp hành việc bàn giao đất thì Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và tổ chức thực hiện việc cưỡng chế theo quy định pháp luật.

  Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm quản lý đất đã được giải phóng mặt bằng.

2.5. Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

  Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi.

   Trường hợp cơ quan, tổ chức chậm chi trả thì khi thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi. Ngoài tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì người có đất thu hồi còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế tính trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả.

  Trường hợp người có đất thu hồi không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường; hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì tiền bồi thường; hỗ trợ được gửi vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc nhà nước.

  Người sử dụng đất được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật thì phải trừ đi khoản tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính vào số tiền được bồi thường để hoàn trả ngân sách nhà nước.

  Bạn đọc nhấn vào đây để xem thêm các hỏi đáp pháp luật về đất đai, nhà ở.

  Trên đây là quy trình thu hồi đất giải phóng mặt bằng. Hy vọng với những gì Luật Minh Tín đưa ra sẽ cung cấp thêm kiến thức cho bạn đọc về vấn đề giải phóng mặt bằng.

  Để được tư vấn chi tiết hơn, bạn đọc vui lòng liên hệ tới Công ty Luật Minh Tín theo số điện thoại – 0243.555.8410/0914.179.856 hoặc gửi vào hòm thư info@luatminhtin.vn.

                                                                                                           Nguyễn Thúy

[:en]

Land acquisition has been a “hot” topic, causing indignation among the people. The lack of understanding of land law is one of the basic causes of the disadvantages for people in the process of land acquisition. Minh Tin Law and you will study the land acquisition process in this article.

Land acquisition is the decision of the State to recover the land use right of the person who is granted the land use right by the State, or to recover the land of the land user violating the land law.

So, how does the current land law regulate the land acquisition process?

1. Cases of land acquisition

The 2013 Land Law provides very specific provisions for land acquisition, including:

–  Land acquisition for defense and security purposes; socio-economic development for national and public interests;

–  Land acquisition due to violations of land laws;

–  Land acquisition due to termination of legal use of land, voluntary return of land, threatening human life.

2. Land recovery process

2.1. Land acquisition notice

Before the land acquisition decision, no later than 90 days for agricultural land and 180 days for non-agricultural land, the competent People’s Committee issued a notice of land recovery. Notice is sent to each person whose land is recovered.

2.2. Investigation, survey, measurement, tally

Land users must coordinate with organizations performing the compensation and ground clearance tasks in the investigation, survey and measurement of land areas, housing statistics and other assets associated with land. In case of no coordination, the Chairman of the district People’s Committee issues a decision on compulsory tally. If the person whose land is withdrawn does not comply, the Chairman of the district People’s Committee issues a coercion decision to enforce compulsory tally and enforces enforcement.

thu hồi đất
Land acquisition procedures for land clearance

2.3. Prepare and evaluate compensation, support and resettlement plans

The organization responsible for compensation and site clearance is responsible for making compensation, support and resettlement plans and coordinating with commune-level People’s Committees where the land is recovered to collect opinions on compensation plans, support and resettlement.

The plan of compensation, support and resettlement is publicly posted at the office of the People’s Committee at the commune level and the general living place of the residential area where the land is recovered.

The competent authority shall evaluate the compensation, support and resettlement plan before submitting it to the competent level People’s Committee for decision on land recovery.

2.4. Decision on land acquisition, approval and implementation of compensation, support and resettlement plans

The People’s Committee of the competent level decides to recover the land, decides to approve the compensation, support and resettlement plan on the same day.

The organization responsible for compensation and site clearance is responsible for coordinating with the communal People’s Committee to disseminate and publicly post up the decision to approve compensation plans. Support and resettlement at the office of the commune People’s Committee and the common place of the residential area where the land is acquired. Send compensation, support and resettlement decisions to each person whose land is recovered.

Organization of compensation, support and resettlement under approved compensation, assistance and resettlement plans.

In case the person having land recovered does not abide by the handover of land, the Chairman of the district People’s Committee shall issue a decision to enforce the land recovery and organize the enforcement according to the provisions of law.

The organization performing the task of compensation and ground clearance is responsible for managing the land which has been cleared.

2.5. Payment of compensation, support and resettlement

Within 30 days from the effective date of land recovery decisions of competent state agencies, agencies and organizations responsible for compensation must pay compensation and support money to land owners.

In cases where agencies or organizations pay slowly, when paying compensation and support money to people having land recovered. In addition to compensation and support according to the compensation, support and resettlement plan approved by the competent authorities, the person whose land is recovered is also paid an additional amount equal to the amount of delayed payment in accordance with the Law, tax administration based on the amount of late payment and the delay of payment.

In case the person whose land is recovered does not receive compensation, support according to the compensation plan; support and resettlement approved by competent authorities shall be compensated; support is deposited in the state treasury custody account.

Land users shall be compensated when the State recovers land but have not yet performed their land financial obligations to the State according to the provisions of law be compensated for repaying the state budget.

Click here to see more legal answers to land and housing.

Above is the process of land acquisition for land clearance. Hopefully, with what Minh Tin Law provided, it will provide more knowledge for you about clearance issues.

For more detailed advice, please contact Minh Tin Law Firm at phone number – 0243.555.8410 / 0914.179.856 or send it to mailbox info@luatminhtin.vn.

We hope to receive your cooperation!

Best regards.

Author ” Nguyen Thuy”

[:]