khởi kiện vụ án hành chính

[:vi]Khiếu nại và khởi kiện hành chính[:en]Complaints and administrative litigation[:]

[:vi]

  Pháp luật quy định thế nào về khiếu nại và khởi kiện vụ án hành chính? Luật Minh Tín sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu về thủ tục khiếu nại và khởi kiện vụ án hành chính theo quy định của Luật tố tụng hành chính năm 2015 đã được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2015.

1. Khái niệm

  Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật khiếu nại quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

  Khởi kiện hành chính là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện về quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc trong trường hợp không đồng ý với quyết định, hành vi đó hoặc đã khiếu nại với người có thẩm quyền giải quyết, nhưng hết thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại về quyết định, hành vi đó.

khởi kiện vụ án hành chính
Công ty luật Minh Tín tư vấn thủ tục khiếu nại và khởi kiện vụ án hành chính

2. Đối tượng khiếu nại, đối tượng khởi kiện vụ án hành chính

 

  Đối tượng khiếu nại: là các quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức.

  Đối tượng khởi kiện hành chính: quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, danh sách cử tri trưng cầu ý dân (sau đây gọi là danh sách cử tri).

3. Thời hiệu khiếu nại, thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính

 

  Thời hiệu khiếu nại:

  Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính. Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, dịch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

  Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính:

–  Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc là 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc. Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh là 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.

  Đối với các trường hợp trên, nếu vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác làm cho người khởi kiện không khởi kiện được trong thời hạn nêu trên thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác không tính vào thời hiệu khởi kiện.

–  Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính đối với danh sách cử tri: Từ ngày nhận được thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan lập danh sách cử tri hoặc kết thúc thời hạn giải quyết khiếu nại mà không nhận được thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan lập danh sách cử tri đến trước ngày bầu cử 05 ngày.

–  Trường hợp đương sự khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật đến cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thì thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính được xác định như sau: 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quyết định giải quyết khiếu nại lần hai; 01 năm kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật mà cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền không giải quyết và không có văn bản trả lời cho người khiếu nại.

 

4. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại, thẩm quyền giải quyết khởi kiện vụ án hành chính

 

  Thẩm quyền giải quyết khiếu nại: Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với mỗi quyết định hành chính, hành vi hành chính phụ thuộc vào chủ thể ban hành quyết định hành chính, hành vi hành chính đó. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại được quy định cụ thể tại Mục 1, Chương 3 Luật Khiếu nại năm 2011. Ví dụ: Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính của Chủ tịch UBND xã X là Chủ tịch UBND xã X.

  Thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm vụ án hành chính được quy định cụ thể tại Điều 31, 32 Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

  Như vậy, khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì công dân có thể lựa chọn khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính đó.

  Hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định của Luật Khiếu nại mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết, hoặc người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

  Hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai theo quy định của Luật Khiếu nại mà khiếu nại không được giải quyết hoặc người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

  Bạn đọc có thể xem thêm một số hỏi đáp pháp luật hành chính tại đây.  

  Trên đây là quy trình và thủ tục khiếu nại và khởi kiện hành chính. Hy vọng với những gì Luật Minh Tín đưa ra sẽ giúp bạn đọc tiến hành thực hiện được nhanh chóng và tiết kiệm thời gian, chi phí nhất.

  Để được tư vấn chi tiết hơn, bạn đọc vui lòng liên hệ tới Công ty Luật Minh Tín theo số điện thoại – 0243.555.8410/0914179856 hoặc gửi vào hòm thư info@luatminhtin.vn.

Nguyễn Thúy

[:en]

How do laws regulate complaints and administrative litigation? Minh Tin Law will work with you to study the procedure of filing complaints and initiating administrative cases according to the provisions of the Law on Administrative Procedures 2015 approved by the National Assembly on November 25, 2015.

1. Definition

–  Complaints are citizens, agencies, organizations or officials according to procedures prescribed by the Law on Complaints, requesting competent agencies, organizations and individuals to review administrative decisions and acts of state administrative agencies, competent persons in state administrative agencies or decisions on disciplining officials and public employees when having grounds to believe that such decisions or acts are illegal and infringing upon rights , your legitimate interests.

–  Administrative lawsuit initiation is the petition of an agency, organization or individual to initiate a lawsuit against an administrative decision, an administrative act or a disciplinary decision on dismissal of a job in case of disagreement with such decision or act or has complainted with the authorized person, but expire the resolution period is in accordance with the law, the complaint has not been resolved or has been resolved but disagrees with the resolution of the complaint about the decision or behavior.

khởi kiện vụ án hành chính
Complaints and administrative litigation

2. Subjects of complaints, subjects suing administrative cases

–  Subjects of administrative complaints: is a decision and administrative act of a state administrative agency, a competent person in a state administrative agency or a decision on disciplining officials and public employees.

–  Administrative lawsuit object: decisions, administrative acts, decisions on disciplining forced job severance or decisions to settle complaints about competition case handling decisions; list of voters to elect National Assembly deputies, lists of voters to elect People’s Council deputies and voter lists of voters (hereinafter called voter lists).

3. Time to settle complaints and initiate administrative lawsuits

–  Complaint settlement time:

The time limit for lodging a complaint is 90 days from the date of receiving the administrative decision or knowing the administrative decision or administrative act. In case the complainant fails to exercise the right to complain in accordance with the statute of limitations for illness, natural disaster, epidemic, business trip, study in remote areas or other objective obstacles, the time of such obstacles not included in the statute of limitations for complaints.

–  Time to sue an administrative case:

+  The statute of limitations for initiating an administrative lawsuit against a decision, administrative act, a disciplinary decision on job severance is 01 year from the date of receiving or knowing the decision, administrative act or disciplinary decision on job termination.

For a decision to resolve a complaint about a decision to resolve a competition case, the statute of limitations for initiating a lawsuit shall be 30 days from the date of receiving the decision to settle the complaint about the decision to handle the competition lawsuit.

If due to force majeure events or other objective obstacles that prevent the petitioner from starting a lawsuit within the above-mentioned time limit, the time for force majeure or other objective obstacles shall not be included in the statute of limitations for initiating lawsuits.

+  The statute of limitations for initiating an administrative case on the electoral list: from the date of receiving the notice of complaint settlement result of the voter list-making agency or the expiry of the time-limit for settling complaints without receiving notice of complaint settlement results of the voter list-making agency before the election day 05 days.

+  In case the litigant complains in accordance with the provisions of law to state agencies and persons competent to settle complaints, the statute of limitations for initiating an administrative lawsuit is determined as follows: 01 year from the date of receiving or knowing the decision to resolve the first complaint or the second complaint settlement decision; 01 year from the expiration of the time limit for settling complaints according to the provisions of law, the state agencies, competent persons shall not settle them and there is no written reply to the complainants.

4. Competence to settle complaints and competence to settle administrative lawsuits

Competence to settle complaints about each administrative decision or administrative action depends on the subject issuing administrative decisions and administrative acts. The competence to settle complaints is specified in Section 1, Chapter 3 of the 2011 Complaint Law.

For example: The authorized person to resolve the first complaint against the administrative decision of the Chairman of the Commune People’s Committee X is the Chairman of the Commune People’s Committee X.

Jurisdiction to resolve according to first instance administrative case procedures is specified in Article 31, 32 of the Administrative Procedure Law of 2015.

Thus, when there are grounds to believe that administrative decisions, administrative acts are illegal, directly violate their legitimate rights and interests, citizens may choose to file a complaint or initiate a lawsuit administrative for such administrative decisions and acts.

Upon the expiration of the first time settlement of complaints according to the provisions of the Complaint Law, if the first complaints are not resolved, or the complainants disagree with the first-time complaint settlement decisions, they may initiate lawsuits approval at the Court in accordance with the Administrative Procedure Law.

Upon the expiration of the second complaint settlement under the Complaint Law, if the complaint is not resolved or the complainant disagrees with the second complaint settlement decision, it may initiate an administrative lawsuit at the Court. project under the provisions of the Administrative Procedure Law.

You can read more questions and answers about administrative law here.

Hopefully with what Minh Tin Law offers, it will help you proceed quickly and save time and cost.

For more detailed advice, please contact Minh Tin Law Firm at phone number – 0243.555.8410 / 0914.179.856 or send it to mailbox info@luatminhtin.vn.

We hope to receive your cooperation!

Best regards.

Author “Nguyen Thuy”

[:]