giải quyết tranh chấp lao động

[:vi]Giải quyết tranh chấp lao động[:en]Resolving labor disputes[:]

[:vi]

  Trong quá trình tham gia vào quan hệ lao động, người lao động và người sử dụng lao động có thể phải đối mặt với mâu thuẫn dẫn tới tranh chấp lao động trong doanh nghiệp, tổ chức.

  Vậy, tranh chấp lao động là gì? Nó có đặc điểm như thế nào? Có những loại tranh chấp lao động nào? Trong bài viết này, Công ty Luật Minh Tín sẽ giải đáp cụ thể những câu hỏi trên.

1. Khái niệm tranh chấp lao động

  Khoản 7 Điều 3 Bộ luật lao động 2012 nêu rõ: “Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động“.

  Như vậy, tranh chấp lao động là tranh chấp liên quan đến quá trình lao động. Tức là quá trình xác lập, duy trì, chấm dứt mối quan hệ lao động giữa các bên, liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác về thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước tập thể và trong quá trình học nghề.

  Một vụ việc chỉ được coi là có tranh chấp khi các bên đã tự bàn bạc, thương lượng mà không đi đến thỏa thuận chung hoặc một trong hai bên từ chối thương lượng. Cần phải có sự can thiệp của chủ thể thứ ba thông qua thủ tục hòa giải, trọng tài hoặc xét xử.

giải quyết tranh chấp lao động
Công ty Luật Minh Tín hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động

2. Những đặc điểm của tranh chấp lao động

  Đặc điểm về chủ thể: 

  Tranh chấp lao động có hệ thống chủ thể riêng, bao gồm: người lao động, người sử dụng lao động, tập thể lao động, đại diện của người lao động và người sử dụng lao động.

  Về phạm vi tranh chấp lao động:

  Tranh chấp lao động là loại tranh chấp trong phạm vi của quá trình lao động (theo nghĩa đầy đủ của từ này).

  Về nội dung tranh chấp lao động:

  Tranh chấp lao động có nội dung khá đặc trưng. Đó là những giá trị vật chất, tinh thần gắn liền với lao động. Nói cách khác, đó là quyền, lợi ích gắn với nghề nghiệp.

  Những khoản tiền lương, phụ cấp, kí kết hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, việc thành lập công đoàn,… đều là những vấn đề quen thuộc của quá trình lao động, có thể giúp chúng ta bóc tách và phân biệt với loại tranh chấp khác.

  Tòa án sẽ không chấp nhận việc đưa ra một khiếu nại ngoài luồng giữa các bên trong quan hệ lao động thành một vụ kiện lao động.

  Về ảnh hưởng xã hội:

  Tranh chấp lao động có ảnh hướng lớn đến đời sống xã hội và đời sống kinh tế – xã hội, đời sống chính trị. Các tranh chấp này làm cho quan hệ lao động và các quan hệ xã hội khác trong quá trình lao động bị sức mẻ, biến dạng, thậm chí bị phá vỡ.

  Nhiều vụ tranh chấp dẫn đến các bên tham gia quan hệ đi đến chỗ tìm cách cắt đứt mối quan hệ lao động thay vì nỗ lực hàn gắn nó. Các tranh chấp rất có thể dẫn đến đình công của người lao động trong một doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.

3. Phân loại tranh chấp lao động

–  Căn cứ vào quy mô của tranh chấp: có thể phân loại thành tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể.

  Tranh chấp lao động cá nhân: là tranh chấp giữa người lao động với người sử dụng lao động. Loại tranh chấp này thường phát sinh trong quá trình áp dụng pháp luật lao động hoặc thực hiện, thay đổi, chấm dứt các hợp đồng lao động cá nhân.

  Trong quá trình giải quyết cá nhân, công đoàn thường chỉ tham gia với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích chứ không phải với tư cách người đại diện cho một bên tranh chấp.

  Tranh chấp này thường mang tính đơn lẻ, riêng rẽ, không có tính tổ chức chặt chẽ nên chỉ mang tính ảnh hưởng hạn chế đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

  Tranh chấp lao động tập thể là tranh chấp giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động. Người đại diện cho tập thể người lao động là tổ chức công đoàn tham gia với tư cách là một bên tranh chấp, yêu cầu người sử dụng lao động đáp ứng các quyền, lợi ích mà tập thể lao động đặt ra.

  Trong một số trường hợp tranh chấp lao động cá nhân được chuyển hóa thành tranh chấp lao động tập thể và ngược lại.

–  Căn cứ vào tính chất của tranh chấp có thể phân thành 2 loại: tranh chấp lao động về quyền và tranh chấp lao động về lợi ích.

  Tranh chấp lao động về quyền: là tranh chấp giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động. Tranh chấp phát sinh từ việc giải thích và thực hiện khác nhau quy định của pháp luật về lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế và thoả thuận hợp pháp khác.

  Tranh chấp lao động về lợi ích: là tranh chấp lao động phát sinh từ việc tập thể lao động yêu cầu xác lập các điều kiện lao động mới so với quy định của pháp luật về lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động hoặc các quy chế, thoả thuận hợp pháp khác trong quá trình thương lượng giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động.

  Để biết thêm những tư vấn của Công ty luật Minh Tín về vấn đề lao động, bạn đọc nhấp vào đây.

  Trên đây là một số phân tích pháp lý và thực tiễn về các tranh chấp phổ biến trong quan hệ lao động. Hy vọng với những gì Công ty Luật Minh Tín đưa ra sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án giải quyết tốt nhất vấn đề của mình.

  Để được tư vấn chi tiết trong vấn đề tranh chấp lao động, quý khách vui lòng liên hệ tới Công ty Luật Minh Tín theo số điện thoại: 0243.555.8410/0914.179.856.

  Rất mong được hợp tác cùng Quý khách hàng!

  Trân trọng.

[:en]

In the process of participating in labor relations, workers and employers may have conflicts leading to labor disputes in businesses and organizations.

So, what is a labor dispute? How is it characterized? What types of labor disputes are there? In this article, Minh Tin Law Firm will answer these questions in detail.

1. Define labor disputes

Clause 7, Article 3 of the Labor Code 2012 states: “Labor disputes are disputes over rights, obligations and benefits arising between parties in labor relations”.

Thus, labor disputes are disputes related to the labor process. That is the process of establishing, maintaining and terminating the labor relations between the parties, relating to employment, wages and other working conditions on the implementation of labor contracts, collective agreements and in apprenticeship process.

A case is considered to be a dispute when the parties have discussed and negotiated without a mutual agreement or one of the two parties refuses to negotiate. Third party intervention is required through mediation, arbitration or trial.

giải quyết tranh chấp lao động
Resolving labor disputes

2. What are the characteristics of a labor dispute?

–  Characteristics of the object:

Labor disputes have a separate subject system, including: employees, employers, employees’ representatives and employers.

–  About the scope of labor disputes:

Labor dispute is a type of dispute within the scope of the labor process (in the full sense of the word).

–  Regarding the content of labor disputes:

Labor disputes have quite specific content. These are the material and spiritual values ​​associated with labor. In other words, it is the rights and benefits associated with careers.

Salaries, allowances, signing labor contracts, terminating labor contracts, establishing trade unions … are all familiar issues of the labor process, which can help us peel separate and distinguish from other types of disputes.

The court will not accept the making of an off-the-line complaint among labor relations parties into a labor lawsuit.

–  About social influence:

Labor disputes have a great impact on social life and socio-economic life, political life. These disputes make labor relations and other social relations in the process of labor disfigured, deformed, or even broken.

Many disputes lead to relations between parties to find ways to cut the labor relationship rather than attempt to heal it. Disputes can very well lead to strikes by workers in an enterprise, agency or organization.

3. Classification of labor disputes

–  Based on the size of the dispute: can be classified into individual labor disputes and collective labor disputes.

+  Individual labor dispute: is a dispute between an employee and an employer. This type of dispute often arises in the process of applying labor laws or implementing, changing or terminating individual labor contracts.

In the process of resolving individuals, unions often only participate as protectors of rights and interests, not as a representative of a disputing party.

This dispute is often single, separate, not tightly organized, so it only has a limited effect on the production activities of the enterprise.

+  Collective labor dispute: is a dispute between the labor collective and the employer. The representative of the collective of employees is a trade union that participates as a disputing party, requiring the employer to meet the rights and interests set by the labor collective.

In some cases individual labor disputes are transformed into collective labor disputes and vice versa.

–  Based on the nature of the dispute, it can be classified into two categories: labor disputes over rights and labor disputes of interests.

+  Labor dispute on rights: is a dispute between the labor collective and the employer. Disputes arise from the interpretation and implementation of various provisions of the labor law, collective labor agreement, labor regulations, statutes and other legal agreements.

+  Labor dispute is a labor dispute arising from the labor collective’s request to establish new labor conditions in comparison with the law on labor, collective labor agreement, internal labor regulations or other legal regulations and agreements in the process of negotiation between the labor collective and the employer.

To learn more about Minh Tin Law Firm’s advice on labor issues, please click here.

These are some legal and practical analyzes of common disputes in labor relations. Hope with what Minh Tin Law Firm offers will help you choose the best solution to solve your problems.

For detailed advice on labor disputes, please contact Minh Tin Law Firm at tel: 0243555.8410 / 0915.177.856.

We hope to receive your cooperation!

Best regards.

[:]