pháp luật và báo chí

[:vi]Đôi điều về pháp luật và báo chí[:en]Something about Law and Journalism[:]

[:vi]

  Chúng ta có thể nhận thức rằng pháp luật “là tổng thể các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung, do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí chung của một quốc gia, khu vực. Được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục và cưỡng chế”1. Vai trò của pháp luật là duy trì trật tự, ổn định và bảo vệ công lý.

  Về khái niệm báo chí “Báo, hay còn gọi đầy đủ là báo chí xuất phát từ hai từ “báo”- thông báo và “chí”- giấy. Nói một cách khái quát là những xuất bản phẩm định kỳ nhằm báo cáo về các sự vật, hiện tượng hay con người nổi bật trong ngày mà xã hội cần quan tâm”2. Báo chí có nhiệm vụ phổ biến thông tin đến độc giả, phân tích, phản biện xã hội.

  Về mặt khoa học pháp lý, quyền lực của một nhà nước thường được trao cho 3 cơ quan (chính thức) đó là Lập pháp, Tư pháp, Hành pháp. Tuy nhiên, trong thời đại ngày nay với tư tưởng đề cao sức mạnh của tự do thông tin thì báo chí được coi là nhánh Quyền lực thứ 4 (dù không chính thức) sánh cùng 3 cơ quan quyền lực còn lại.

pháp luật và báo chí
Đôi điều về pháp luật và báo chí

  Mối tương quan giữa pháp luật và báo chí

  Thứ nhất, về mặt chức năng, báo chí có vai trò tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới các thành viên trong xã hội. Từ việc đưa tin về những lần lấy ý kiến, sửa đổi Hiến pháp, các dự thảo luật của Quốc hội, đăng Công báo cho đến việc ban hành các văn bản pháp luật mới đều nhờ đến sự phổ biến rộng rãi của báo chí. Trong khi đó, pháp luật lại trở thành nguồn của báo chí, thông qua những vụ việc được Tòa án xét xử, những hỏi đáp, phỏng vấn, những tọa đàm khoa học luật pháp, báo chí đã thông tin kịp thời đến đông đảo tầng lớp nhân dân.

  Thứ hai, báo chí được biết đến với nhiệm vụ phát hiện và phơi bày vấn đề trong khi pháp luật giúp giải quyết xử lý các vấn đề ấy. Đơn cử như việc năm 2008 Công ty Vedan xả thải chui ra sông Thị Vải gây ô nhiễm nặng. Nhờ có sự vào cuộc đưa tin của báo chí mà đơn vị này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Rồi liên tiếp các vụ việc có dấu hiệu lạm quyền, tham nhũng của các cá nhân đã bị báo chí đưa ra ánh sáng. Nhờ đó cơ quan chức năng đã nghiêm trị theo đúng quy định của pháp luật…

  Thứ ba, báo chí và pháp luật cùng góp phần giám sát và kiểm soát quyền lực nhà nước. Với tiêu chí minh bạch thông tin, phản ánh chính xác, kịp thời, báo chí được xem như một trong những phương tiện để người dân tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, từ các vấn đề như: đối nội, đối ngoại, việc ban hành các văn bản pháp luật, kê khai tài sản,… Bởi xét cho cùng, Nhân dân mới chính là người chủ thực sự, cho nên họ cần được thông báo về những gì đang diễn ra do những người mà họ tạm trao quyền để thực hiện công việc chung. Đến lượt mình, pháp luật chính là chiếc vòng kim cô để kiểm soát mọi cá nhân, tổ chức theo nguyên tắc “Dùng quyền lực để kiểm soát quyền lực” để tránh việc Quyền lực làm cho con người tha hóa. Quyền lực tuyệt đối dẫn đến tha hóa tuyệt đối3.

  Có thể nói, pháp luật và báo chí có mối quan hệ khá mật thiết. Chúng cùng nhau phục vụ vì lợi ích chung của mọi người. Xã hội càng văn minh thì càng nên coi trọng tự do báo chí và tính tối thượng của pháp luật. Sự kết hợp giữa báo chí và luật pháp mang lại nhiều ích lợi, tuy nhiên cũng giống như một tấm huy chương nó đều có mặt trái. Có đôi lúc báo chí làm nhiệm vụ thay pháp luật. Như việc một nghi can mới bị bắt thì các cơ quan báo chí đã thay cơ quan tư pháp kết tội họ, định hướng dư luận, hay bị biến thành công cụ cho những mưu toan kinh tế và chính trị. Vì vậy, người viết cho rằng nên để pháp luật và báo chí vào đúng vị trí của nó. Mọi sự lấn sân đều sẽ mang lại hậu quả không nhỏ cho xã hội.

  Trên đây là những chia sẻ đôi điều pháp luật và báo chí. Hy vọng với những gì Luật Minh Tín đưa ra sẽ giúp bạn đọc có kiến thức và hiểu thêm về pháp luật và báo chí.

  Để được tư vấn chi tiết hơn, bạn đọc vui lòng liên hệ tới Công ty Luật Minh Tín theo số điện thoại – 0243.555.8410/0914179856 hoặc gửi vào hòm thư info@luatminhtin.vn.

Vũ Khỏe

1. Giáo trình Nhà nước và Pháp luật- Đại học Luật Hà Nội;

2. Theo Bách khoa toàn thư mở;

3. Lord Acton, sử gia người Anh cuối thế kỷ 19.

[:en]

We may be aware that the law “is the general rule of conduct that is compulsory, set by or recognized by the State, reflecting the common will of a country or region. Guaranteed by the State through measures of education, persuasion and enforcement “1 The role of law is to maintain order, stability and justice protection.

About journalism concept “The press comes from two words” newspaper “- notice and” head “- paper. Essentially speaking are periodic publications to report outstanding things, phenomena or people in the day that society needs to care ”2. The press has a duty to disseminate information to readers, analyze and criticize society.

In terms of legal science, the power of a state is often given to three (official) agencies: Legislative, Judicial, and Executive. However, in this day and age, with the thought of promoting the power of freedom of information, the press is considered the 4th branch of power (though unofficial), compared with the remaining 3 authorities.

pháp luật và báo chí
Something about Law and Journalism

Correlation between law and journalism

–  Firstly, in terms of functions, newspapers have the role of propagating and disseminating laws to members in society. From the coverage of the comments, amendments to the Constitution, the draft laws of the National Assembly, published in the Official Gazette to the promulgation of new legal documents, all thanks to the widespread dissemination of the press. Meanwhile, the law became the source of the press, through the cases that were tried by the Court, the questions and answers, interviews, legal and press conferences have been timely informed to a large number of people.

–  Secondly, the press is known for the task of discovering and exposing problems while laws help deal with those issues. For example, in 2008 Vedan Company discharged waste into Thi Vai river, causing serious pollution. Thanks to the press coverage, this unit is responsible before the law. Then, in successive cases, there were signs of abuse of power and corruption of individuals who were exposed to the press. Therefore, the authorities have severely punished in accordance with the law…

–  Thirdly, newspapers and laws contribute to monitoring and controlling state power. With the criteria of information transparency, accurate and timely reflection, the press is seen as one of the means for people to participate in supervising the activities of State agencies, from issues such as: internal affairs, foreign affairs, the promulgation of legal documents, declaration of assets, … After all, the People are the real owners, so they need to be informed about what is happening because of these whom they temporarily empower to perform common work. In turn, the law itself is her needle to control every individual, organized according to the principle of “Using power to control power” to avoid “Power makes people corrupt.” Absolute power leads to absolute corruption. “3.

It can be said that law and journalism have a close relationship. Together they serve for the common good of everyone. The more civilized society is, the more important it is to respect the freedom of the press and the supremacy of the law. The combination of journalism and law brings many benefits, but like a medal it has the reverse side. There are times when the press acts on behalf of the law. As a new suspect was arrested, the press agencies replaced the judiciary to accuse them, direct public opinion, or be turned into tools for economic and political attempts. Therefore, the writer thinks that law and journalism should be put in place. All encroachment will bring significant consequences for society.

Above are the sharing of law and journalism. Hopefully, with what Minh Tin Law offers, readers will have knowledge and understand more about laws and newspapers.

For more detailed advice on legal services, please contact Minh Tin Law Firm at phone number – 0243.555.8410 / 0914.179.856 or send it to the mailbox info@luatminhtin.vn.

We hope to receive your cooperation!

Best regards.

Author “Vu Khoe”

[:]

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *