suy đoán vô tội

[:vi]Bàn về nguyên tắc suy đoán vô tội (On Presumption of innocence)[:en]Discussing on Presumption of innocence[:]

[:vi]

  “Thà bỏ lọt tội phạm còn hơn làm oan người vô tội” 1 đây là một trong những nguyên tắc căn bản trong Luật Tố tụng hình sự của Thụy Điển – quốc gia đi đầu trong việc loại bỏ hình phạt tử hình trên thế giới.

  Trở lại vấn đề nguyên tắc suy đoán vô tội: “Suy đoán vô tội được hiểu là bất kỳ người nào bị cáo buộc trong việc thực hiện tội phạm đều được coi là chưa có tội khi lỗi của người đó chưa được chứng minh theo trình tự do pháp luật quy định bằng bản án buộc tội đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án” 2. Vậy, tại sao lại có nguyên tắc này và cơ sở của nguyên tắc này từ đâu?

suy đoán vô tội
Nguyên tắc suy đoán vô tội

  Trước hết, theo quan điểm của người viết đây là một nguyên tắc rất nhân bản, tiến bộ của nhân loại. Nó là sự kế thừa và được rút ra từ những thăng trầm của con người trong suốt tiến trình lịch sử. Nhân bản ở chỗ nó giúp bảo vệ giá trị Quyền con người (nhân quyền- human rights) – một quyền bất khả nhượng và bất khả xâm phạm đối với bất cứ ai trên thế giới. Theo sách Tam Tự Kinh3 thì “Nhân chi sơ tính bản thiện” cho rằng bản tính của con người là tính thiện và hướng thiện. Người viết cũng đồng tình với quan điểm này khi đưa ra quan điểm rằng trong việc phán xét, đánh giá một con người thì nên nhìn nhận và đánh giá con người ấy ở tính tốt đẹp của họ trước. Bởi ngay từ khi ra đời họ đã mang trong người tính thiện.

  Cơ sở cho sự ra đời nguyên tắc suy đoán vô tội gồm những gì?

       

nguyên tắc suy đoán vô tội
Nguyên tắc suy đoán vô tội – Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

  Ngày 10/12/1948, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc4 đã thông qua bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Tại Khoản 1 Điều 11 có nội dung: “1) Bị cáo về một tội hình sự được suy đoán là vô tội cho đến khi có đủ bằng chứng phạm pháp trong một phiên xử công khai với đầy đủ bảo đảm cần thiết cho quyền biện hộ”

  Tiếp đến, năm 1966 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cũng thông qua Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Với việc tái khẳng định việc công nhận phẩm giá vốn có và những quyền bình đẳng và bất di bất dịch của con người là nền tảng cho tự do, công lý. Khoản 2 Điều 14 của Công ước với nội dung: “2. Người bị cáo buộc là phạm tội hình sự có quyền được coi là vô tội cho tới khi hành vi phạm tội của người đó được chứng minh theo pháp luật”.

  Tại Việt Nam, tư tưởng của nguyên tắc suy đoán vô tội đã được thể hiện trong Hiến pháp và nhiều văn bản pháp luật tố tụng hình sự. Cụ thể, Điều 31 Hiến pháp năm 2013 đã quy định như sau:

   “1. Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

  2. Người bị buộc tội phải được Tòa án xét xử kịp thời trong thời hạn luật định, công bằng, công khai. Trường hợp xét xử kín theo quy định của luật thì việc tuyên án phải được công khai.

         3. Không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm.

  4. Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa.

   5. Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trái pháp luật có quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự. Người vi phạm pháp luật trong việc bắt, giam, giữ, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án gây thiệt hại cho người khác phải bị xử lý theo pháp luật”.

  Điều 13 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đã cụ thể hóa quy định của Hiến Pháp về nguyên tắc suy đoán vô tội như sau:

  “Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

  Khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị buộc tội không có tội”.

nguyên tắc suy đoán vô tội
Bàn về nguyên tắc suy đoán vô tội

  Tầm quan trọng của việc nhận thức và áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội trong hoạt động tố tụng

  Thứ nhất, việc thực hiện nguyên tắc này là tiền đề bảo đảm cho những người bị buộc tội thực hiện quyền bào chữa của mình. Tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc suy đoán vô tội ở các giai đoạn khác nhau của tố tụng hình sự như điều tra, truy tố, xét xử là một trong những điều kiện cho việc phát hiện nhanh chóng chính xác, xử lý kịp thời mọi hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

  Thứ hai, chúng ta cũng nên nhất trí rằng việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân hoặc minh oan cho người vô tội cũng quan trọng và có ý nghĩa xã hội như việc xử lý nghiêm minh người có tội.

  Thứ ba, cần phải đưa ra nhận định rằng: coi bị can chưa phải là người có tội thì mới đảm bảo được tính khách quan của điều tra viên, kiểm sát viên trong việc thu thập chứng cứ và làm sáng tỏ các tình tiết của vụ án. Nếu coi người bị bắt giữ với tư cách là người bị tình nghi, người bị khởi tố với tư cách là bị can đã là người có tội thì dễ dẫn đến hậu quả là điều tra viên, kiểm sát viên chỉ chú ý đến chứng cứ buộc tội, các tình tiết tăng nặng trách nhiệm của người bị bắt giữ và bị can chứ không quan tâm đến việc làm sáng tỏ các chứng cứ gỡ tội, các tình tiết giảm nhẹ. Nếu hội đồng xét xử coi bị cáo là người có tội trước khi mở phiên tòa xét xử thì sẽ không đảm bảo được sự khách quan trong việc đánh giá chứng cứ, đánh giá ý kiến tranh luận của các bên buộc tội và bên bào chữa đưa ra.

  Thứ tư, việc coi một người là có tội khi chưa có bản án kết tội đã có hiệu lực pháp luật của tòa án có nghĩa là đồng nhất các khái niệm người bị tình nghi, bị can, bị cáo, người bị kết án đều là người có tội và đồng nhất biện pháp ngăn chặn với biện pháp hình phạt sẽ dẫn đến sự vô hiệu hóa của việc phân định thẩm quyền tố tụng giữa cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án.

  Có thể đi đến kết luận rằng nguyên tắc suy đoán vô tội là một trong những nguyên tắc vô cùng quan trọng đối với việc áp dụng pháp luật cả về lý thuyết lẫn thực tiễn. Đặt trong bối cảnh Việt Nam, toàn dân cùng phấn đấu vì mục tiêu xây dựng một nhà nước Pháp quyền, dân chủ thì các biện pháp để bảo vệ quyền con người cần được quan tâm một cách thích đáng.

  Trên đây là những chia sẻ của Luật Minh Tín về nguyên tắc suy đoán vô tội. Hy vọng với những gì Luật Minh Tín đưa ra sẽ giúp bạn đọc có kiến thức và hiểu thêm về vấn đề nguyên tắc suy đoán vô tội.

  Để được tư vấn chi tiết hơn, bạn đọc vui lòng liên hệ tới Công ty Luật Minh Tín theo số điện thoại – 0243.555.8410/0914179856 hoặc gửi vào hòm thư info@luatminhtin.vn.

Vũ Khỏe

1 Luật tố tụng hình sự Thụy Điển;

2 Theo quan điểm của Luật sư Phạm Hồng Hải;

3 Cuốn sách chữ Hán được soạn từ đời Tống, Trung Quốc;

4 Là một trong 5 cơ quan chính của Liên Hiệp Quốc.

[:en]

“It is better to give up crime than catch the innocent people.” 1 This is one of the basic principles of Sweden’s Criminal Procedure Law – the leading country in eliminating the death penalty in the world.

Going back to the principle of innocent speculation: “Innocent speculation is understood that any person accused of conducting a crime is considered not guilty when the person’s fault has not been proven in the process. freedom of law prescribed by a legally enforceable judgment of the Court ”2. So, why is this principle and the basis of this principle from?

suy đoán vô tội
Presumption of innocence

First of all, from the writer’s point of view this is a very human and progressive principle of humanity. It is the inheritance and is drawn from the ups and downs of man throughout history. Replicating it helps protect human rights – an inalienable and inviolable right to anyone in the world. According to the book Tam Tu Kinh3, “The human nature of good character” suggests that human nature is good. The writer agrees with this view when making the point that in judging and evaluating a person, it should be acknowledged and evaluated in their goodness first. Because right from the moment they were born, they brought in good people.

What is the basis for the introduction of the principle of innocent speculation?

nguyên tắc suy đoán vô tội
Presumption of innocence – Criminal Procedure Code 2015

On December 10, 1948, the United Nations General Assembly 4 adopted the Universal Declaration of Human Rights. In paragraph 1 of Article 11, the contents are: “1) The defendant on a criminal offense is presumed to be innocent until there is enough criminal evidence in a public trial with all the necessary warranties household”.

Next, in 1966 the United Nations General Assembly adopted the International Convention on Civil and Political Rights. By reaffirming human recognition of inherent dignity and unequal rights and inequality, the foundation for freedom and justice. Clause 2, Article 14 of the Convention with the contents: “2. The person accused of a criminal offense has the right to be considered innocent until the offense of that person is proven by law”.

In Vietnam, the thought of the principle of innocent speculation has been reflected in the Constitution and many criminal procedural documents. Specifically, Article 31 of the 2013 Constitution stipulated as follows:

“1. The accused person is considered not guilty until it is proved in the order of law and has a conviction of the Court that has taken legal effect;

2. The accused person must be tried in time by the Court within the law, fair and public time limit. In case of a closed trial according to the provisions of law, the pronouncement of the judgment must be made public;

3. No one was convicted twice for a crime;

4. Persons who are arrested, detained, temporarily detained, prosecuted, investigated, prosecuted or tried have the right to defend themselves or seek defense by lawyers or other persons;

5. Persons who are arrested, detained, temporarily detained, prosecuted, investigated, prosecuted, adjudicated or enforced lawfully shall be entitled to compensation for material and mental damage and honor restoration. Persons who violate the law in arrest, detention, detention, prosecution, investigation, prosecution, trial or judgment execution, causing damage to others must be handled according to law”.

Article 13 of the 2015 Criminal Procedure Code concretized the Constitution’s provisions on the principle of innocent speculation as follows:

“The accused person is considered not guilty until proven by the order and procedures prescribed by this Code and has a conviction of the Court which has taken legal effect.

When inadequate and unable to clarify the grounds for accusation and condemnation according to the order and procedures prescribed by this Code, agencies and persons competent to conduct legal proceedings must conclude persons accused of innocence”.

nguyên tắc suy đoán vô tội
Discussing on Presumption of innocence

The importance of awareness and application of the principle of innocent speculation in litigation activities

–  First, the implementation of this principle is a prerequisite for those accused of exercising their defense rights. Strict adherence to the principle of innocent speculation at various criminal proceedings such as investigation, prosecution and adjudication is one of the conditions for quick, accurate and timely processing. committing crimes, not committing crimes, not catching innocent people.

–  Secondly, we should also agree that the protection of citizens’ legitimate rights and interests or vindication for innocent people is also important and socially significant as the strict handling of the guilty.

–  Third, it is necessary to make the judgment that if the accused is not a guilty person, it is necessary to ensure the objectivity of investigators and prosecutors in collecting evidence and clarifying the facts of case.

If considering the arrested person as a suspect, the accused person being the accused is a guilty person, it is possible that the investigator and procurator only pay attention to the evidence and aggravation of the detainee and defendant, do not care about clarifying evidence of crime, extenuating circumstances.

If the trial panel considers the accused to be a guilty person before opening the trial, it will not guarantee objectivity in assessing evidence, assessing the arguments of the accused and the defense.

–  Fourthly, the consideration of a person who is guilty without a legally enforced conviction of a court means the uniformity of the suspect, accused and convicted person is a person who is guilty and identifies a preventive measure with a punitive measure that will lead to the disabling of the delimitation of the proceeding authority between the investigating body, the procuracy, the court.

It can be concluded that the presumption of innocence speculation is one of the very important principles for the application of law both in theory and in practice. Set in the context of Vietnam, the whole population strives for the purpose of building a law-governed and democratic state, the measures to protect human rights need to be taken care of appropriately.

Above are the sharing of the Law of Minh Tin on the presumption of innocence speculation. Hopefully, with what the Minh Tin Law provides, you will have knowledge and understand more about the presumption of innocence speculation.

For more detailed advice, please contact Minh Tin Law Firm at phone number – 0243.555.8410 / 0914.179.856 or send it to mailbox info@luatminhtin.vn.

We hope to receive your cooperation!

Best regards.

Author “Vu Khoe”

[:]

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *