Nhượng quyền thương mại (franchise) là một hoạt động thương mại. Theo đó, bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện nhất định.   Hợp đồng nhượng quyền thương mại là hợp đồng hướng dẫn […]

Xem thêm