Theo Wikipedia: “Dân chủ là một hình thức nhà nước, trong đó mọi thành viên đều tham gia vào việc ra quyết định về các vấn đề của mình. Thường bằng cách bỏ phiếu để bầu người đại diện trong quốc hội hoặc thể chế tương tự”.   Hay theo quan điểm của Abraham Lincoln, […]

Xem thêm