thực hiện dự án

[:vi]Tư vấn pháp luật quá trình thực hiện dự án[:en]Legal advice on the process of project implementation[:]

[:vi]

  Quá trình quản lý, thực hiện dự án là một quá trình phức tạp. Bao gồm công tác hoạch định, theo dõi và kiểm soát tất cả những khía cạnh của một dự án và kích thích mọi thành phần tham gia vào dự án đó. Nhằm đạt được những mục tiêu của dự án đúng thời hạn với các chi phí, chất lượng và khả năng thực hiện chuyên biệt.

  Nói một cách khác, quản lý dự án là công việc áp dụng các chức năng và hoạt động của quản lý vào suốt thời gian thực hiện dự án nhằm đạt được những mục tiêu đặt ra.

  Một dự án đầu tư đều có thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc rõ ràng. Nhưng thông thường đều phải trải qua 4 giai đoạn gồm:

+ Giai đoạn hình thành dự án;

+ Giai đoạn phát triển dự án;

+ Giai đoạn thực hiện và quản lý dự án;

+ Giai đoạn kết thúc dự án.

thực hiện dự án
Tư vấn pháp luật thực hiện dự án đầu tư

  Mỗi giai đoạn của dự án có một ý nghĩa nhất định đối với nhà đầu tư. Giai đoạn hình thành của dự án thể hiện quá trình hiện thực hóa các ý tưởng của nhà đầu tư vào thực tế. Giai đoạn phát triển dự án nhà đầu tư phải tận dụng mọi nguồn lực kinh tế, xã hội để thúc đẩy dự án phát triển. Đến giai đoạn thực hiện và quản lý dự án, nhà đầu tư cần phải xây dựng và hoàn thiện cơ cấu bộ máy quản lý để vận hành được quá trình thực hiện dự án. Giai đoạn kết thúc dự án, nhà đầu tư có thể đánh giá tính hiệu quả, phù hợp từ việc thực hiện dự án của mình.

  Thực tiễn cho thấy giai đoạn thực hiện và quản lý dự án là giai đoạn quan trọng nhất. Để dự án được thực hiện và quản lý hiệu quả thì công tác quản lý dự án phải được chú trọng và mang tính chuyên nghiệp hơn. Nó tỷ lệ thuận với quy mô, chất lượng và năng lực cũng như tham vọng của nhà đầu tư. Do đó, nhà đầu tư phải lưu ý về các vấn đề pháp lý và trú trọng việc xây dựng, hoàn thiện ban quản lý dự án.

  Ban quản lý dự án là một thành phần quan trọng của dự án. Đó là một tổ chức do nhà đầu tư thành lập, có nhiệm vụ điều hành, quản lý dự án trong suốt quá trình thực hiện dự án. Các thành phần của ban quản lý dự án có thể thay đổi theo các giai đoạn của dự án. Song để ban quản lý dự án cũng như quá trình thực hiện dự án hoạt động hiệu quả, nhà đầu tư cần được tư vấn pháp lý kịp thời và nhanh chóng.

  Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có thể gặp các vấn đề khó khăn về mặt pháp lý nhưng không thể tự mình giải quyết được như: soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu và hoàn tất các thủ tục hành chính theo quy định để thuê đất, thuê văn phòng; các vấn đề liên quan đến luật lao động, các quy định liên quan việc tuyển dụng; các vấn đề pháp lý khác liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam như: chuyển nhượng vốn; chuyển đổi hình thức đầu tư; tăng/giảm vốn điều lệ; mở rộng chức năng; soạn thảo nội qui, quy chế; thỏa ước lao động tập thể; chuyển giao máy móc, công nghệ; ký kết các Hợp đồng mua bán hàng hóa…

  Để giải quyết được các vấn đề nêu trên một cách nhanh và hiệu quả nhất, nhà đầu tư thường phải gắn bó với một tổ chức tư vấn pháp lý chuyên nghiệp hoặc một chuyên gia pháp lý giỏi trong lĩnh vực đầu tư.

  Công ty Luật TNHH Minh Tín cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến quá trình thực hiện dự án:

+ Tư vấn liên quan đến tổ chức, cơ cấu của ban quản lý dự án;

+ Tư vấn hỗ trợ các vấn đề pháp lý liên quan đến thực hiện dự án bao gồm: tư vấn pháp luật thường xuyên cho dự án đầu tư, chủ dự án đầu tư;

+ Tư vấn, thực hiện các công việc theo Ủy quyền của chủ dự án đầu tư.

  Để được tư vấn chi tiết trong vấn đề thực hiện dự án và các hỗ trợ pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ tới Công ty Luật Minh Tín – Điện thoại: 0243.555.8410/0902.267.116.

  Rất mong được hợp tác cùng Quý khách hàng!

  Trân trọng.

[:en]

The process of managing and implementing projects is a complex process. This includes planning, tracking and controlling all aspects of a project and stimulating every component to participate in the project. In order to achieve the goals of the project on time with specific costs, quality and performance.

In other words, project management is the task of applying management functions and activities throughout the project implementation period to achieve the set objectives.

An investment project has a clear start time and end time. But usually, it has to go through 4 stages:

+  Phase of project formation;

+  Project development phase;

+  Project implementation and management phase;

+  The end of the project.

thực hiện dự án
Legal advice on the process of project implementation

Each stage of the project has a certain meaning to investors.

+  The formation phase of the project represents the process of realizing investors’ ideas in practice;

+  Project development phase investors must make use of all economic and social resources to promote development projects.

+  The stage of implementation and project management, investors need to build and perfect the management apparatus structure to operate the project implementation process.

+  The end of the project, investors can assess the effectiveness and relevance from the implementation of their projects.

Practice shows that the implementation and management phase is the most important stage. For the project to be implemented and managed effectively, project management must be focused and more professional. It is proportional to the size, quality and capacity as well as the ambition of the investor. Therefore, investors must pay attention to the legal issues and solicit the construction and completion of the project management board.

Project management is an important component of the project. It is an organization set up by investors, who is responsible for project management during the project implementation process. Project management components may change according to the phases of the project. But for the project management board as well as the process of implementing the project effectively, investors need legal advice promptly and quickly.

During the implementation of the investment project, the investor may face difficult legal issues but cannot solve it himself such as: preparing, drafting documents and completing administrative procedures according to regulations to rent land and rent offices; issues related to labor law, regulations relating to employment; other legal issues related to investment activities in Vietnam such as capital transfer; conversion of investment forms; increase/decrease of charter capital; extended functions; drafting rules and regulations; collective labor agreement; transfer of machinery and technology; signing contracts of purchase and sale of goods…

In order to solve the problems mentioned above in the fastest and most effective way, investors often have to stick with a professional legal consultancy organization or a good legal expert in the field of investment.

Minh Tin Law Firm provides consulting services related to the project implementation process:

+  Consulting relating to the organization and structure of the project management board;

+  Advising on legal issues related to project implementation include: regular legal advice for investment projects, investment project owners;

+  Advising and implementing jobs under the authorization of the investment project owner.

For detailed advice on project implementation and other legal assistance, please contact Minh Tin Law Firm – Phone: 0243.555.8410 / 0902.267.116.

We hope to receive your cooperation!

Best regards.

[:]

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *