Tư vấn pháp luật đất đai - Tư vấn pháp luật - Luật Minh Tín

Hotline:
      Miền Bắc                     Miền Nam
45737657_181290969478408_300901916949348352_n0902.267.116     45737657_181290969478408_300901916949348352_n0932.103.586 
                              

Chào mừng quý khách ghé thăm website Công ty Luật Minh Tín

ĐẤT ĐAI

ĐẤT ĐAI
Quyền sử dụng đất là quyền của người sử dụng đất khai thác các thuộc tính của đất đai một cách hợp pháp phục vụ cho mục đích của mình và quyền chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
* Căn cứ xác lập quyền sử dụng đất
– Được Nhà nước giao đất;
– Được Nhà nước cho thuê đất;
– Được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất;
– Do được người khác chuyển quyền sử dụng đất phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự và pháp luật về đất đai.
* Căn cứ chấm dứt quyền sử dụng đất
– Bị Nhà nước thu hồi đất vì lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia, mục đích an ninh, quốc phòng hoặc do vi phạm pháp luật đất đai;
– Trên thực tế diện tích đất không còn nữa.
* Chuyển quyền sử dụng đất
Là việc người có quyền sử dụng đất có thể chuyển quyền này cho người khác bằng một trong các hình thức: chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, góp vốn, thế chấp và bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất.
* Các hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất
(1) Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất
– Là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó các bên chuyển giao đất và chuyển quyền sử dụng đất cho nhau theo quy định của pháp luật dân sự và pháp luật về đất đai. Chuyển đổi quyền sử dụng đất là chuyển quyền sử dụng đất một cách trọn vẹn.
(2) Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất chuyển giao đất và quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng, còn bên nhận chuyển nhượng trả tiền cho bên chuyển nhượng theo quy định của pháp luật dân sự và pháp luật đất đai.

(3) Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất
– Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê chuyển giao dất cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, còn bên thuê phải sử dụng đất đúng mục đích, trả tiền thuê và trả lại đất khi hết thời hạn thuê theo quy định của pháp luật dân sự và pháp luật đất đai.
(4) Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, thoe đó bên thế chấp dùng quyền sử dụng đất của mình để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ dân sự với bên nhận thế chấp. Bên thế chấp được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn thế chấp.

No comments yet.

Trả lời

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial