thừa kế theo pháp luật

[:vi]Thừa kế[:en]Inherit[:]

[:vi]

  Thừa kế là việc dịch chuyển tài sản của người chết cho những người còn sống theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

  Pháp luật hiện hành quy định hai quan hệ thừa kế: thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật.

  Thứ nhất, thừa kế theo di chúc.

  Thừa kế theo di chúc là việc dịch chuyển di sản thừa kế của người đã chết sang cho những người còn sống theo sự định đoạt của người đó trong di chúc.

  Người lập di chúc chỉ có thể là cá nhân mà không thể là cơ quan, tổ chức. Tài sản của cơ quan, tổ chức là tài sản chung của một chủ thể pháp lý.

  Người thừa kế theo di chúc: là bất kỳ cá nhân, cơ quan, tổ chức nào.

* Các điều kiện có hiệu lực của di chúc:

– Người lập di chúc phải có năng lực hành vi dân sự

– Điều kiện về ý chí của người lập di chúc

– Điều kiện về nội dung của di chúc

– Điều kiện về hình thức của di chúc

* Hiệu lực pháp luật của di chúc

Khoản 1 Điều 667 BLDS quy định:

“Di chúc có hiệu lực pháp luật từ thời điểm mở thừa kế”.

Điều 633 BLDS quy định:

“Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết”.

  Trường hợp cái chết của người để lại di sản là cái chết thực tế thì thời điểm họ chết chính là thời điểm mở thừa kế. Trường hợp người có tài sản bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thời điểm mở thừa kế được xác định theo nội dung của quyết định của Tòa án.
Điều 668 BLDS quy định:

“Di chúc chung của vợ, chồng có hiệu lực từ thời điểm người sau cùng chết hoặc tại thời điểm vợ, chồng cùng chết”.

* Quyền của người lập di chúc

– Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;

– Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

– Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;

– Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;

– Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

* Người được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

Điều 669 BLDS quy định:

  “Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại Khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:

1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động”.

  Thứ hai, thừa kế theo pháp luật:

  Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

* Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

– Trường hợp không có di chúc

– Trường hợp có di chúc nhưng di chúc không hợp pháp

– Trường hợp những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế.

– Trường hợp người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản

* Thừa kế thế vị

  Thừa kế thế vị là việc con thay thế vị trí của bố hoặc mẹ đẻ nhận di sản thừa kế từ ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cụ nội, cụ ngoại nếu bố mẹ đã chết trước hoặc chết cùng thời điểm với những người này. Phần di sản mà người con được hưởng trong di sản của người để lại thừa kế nói trên là phần di sản mà bố hoặc mẹ của họ được hưởng nếu còn sống vào thời điểm mở thừa kế.

  Thừa kế thế vị chỉ xảy ra ở hàng thừa kế thứ nhất.

  Bạn đọc có thể tham khảo thêm các giải đáp thắc mắc của Luật Minh Tín cho khách hàng trong vấn đề thừa kế tài sản, đất đai tại bài viết này nhằm tìm ra phương án phù hợp đối với trường hợp của mình.

  Để được tư vấn chi tiết trong vấn đề về thừa kế tài sản, đất đai và các hỗ trợ pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ tới Công ty Luật Minh Tín – Điện thoại: 0243.555.8410/0902.267.116.

[:en]

Inheritance is the transfer of assets of the dead to those who live according to inheritance, conditions and inheritance orders prescribed by law.

The current law regulates two inheritance relations: wills and inheritance under the law.

1.  Wills

Testamentary inheritance is the transfer of the inheritance of the deceased to those who live according to that person’s determination in the will.

The testator can only be an individual who cannot be an agency or an organization. Assets of agencies and organizations are common property of a legal entity.

Probate heir: is any individual, agency or organization.

1.1.  Conditions of wills

–  The testator must have civil act capacity;

–  Conditions on will of testator;

–  Conditions on the content of wills;

–  Conditions on the form of wills.

1.2.  Legal effect of wills

Clause 1 Article 667 of the Civil Code: “The will has legal effect from the time of opening the inheritance”.

Article 633 of the Civil Code: “The time of opening the inheritance is the time when the possessor dies”.

In which the death of the legacy is the real death, the moment of death is the time of the legacy. In case the person whose property is declared dead by the Court, the time of opening the inheritance will be determined according to the content of the Court’s decision.

Article 668 of the Civil Code: “The common will of the husband and wife takes effect from the time of the death of the last person or at the time of the death of the husband and the wife”.

1.3.  What right will the testator have?

–  Appointing heirs; deprivation of inheritance rights of heirs;

–  Identify the legacy for each heir;

–  Set aside part of the estate in the estate to give away, worship;

–  Assign obligations to the heir;

–  Assign the will, the estate manager, the estate divider.

1.4.  The beneficiary of the estate does not depend on the content of the will

Article 669 of the Civil Code: “The following people are still entitled to a legacy by two-thirds of the heir’s status according to the law, if the estate is divided by law, in case they are not allowed to inherit a willed estate or only enjoy a legacy less than two-thirds of that amount, unless they are persons who refuse to receive the estate under Article 642 or who are not entitled to the estate as provided for in paragraph 1, Article 643 of this Code:

–  Minor children, father, mother, wife, husband;

–  Adult who are unable to work.”

2.  Inheritance by law

Inheritance by law is inheritance according to inheritance, conditions and inheritance order prescribed by law.

2.1.  Cases of inheritance by law

–  Case without wills;

–  In case of wills but wills are not legal;

–  In the case of wills who died before or died at the same time as the testator; agencies and organizations that are entitled to inheritance according to the testament are no longer available at the time of opening the inheritance;

–  Where a person is designated as a will heir without the right to inherit or refuse to receive estate.

2.2.  Inheritance successor

Inheriting the position is the child who replaces the position of the natural parent or inherited from his grandfather and grandmother if his parents die first or die at the same time with these people.

The legacy that the child is entitled to in the legacy of the inheritor is the legacy that his or her father or mother is entitled to if alive at the time of opening the inheritance.

Succession inheritance only occurs in the first inheritance.

You can refer to the questions of Minh Tin Law for customers in inheriting property and land in this article to find out the suitable solution for your case.

For detailed advice on property inheritance, land and other legal assistance, please contact Minh Tin Law Firm at:

Phone: 0243.555.8410 / 0915.177.856

HOTLINE: 0902.267.116

Email: info@luatminhtin.vn

We hope to receive your cooperation!

Best regards.

[:]

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *