Nhượng quyền thương mại

  Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại. Theo đó, bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu […]