NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Nhượng quyền thương mại(franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên […]