HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

1. Khái niệm Điều 388 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định: “Hợp đồng dân sự là sự thỏa […]