Hợp đồng dân sự

1. Khái niệm hợp đồng dân sự   Điều 388 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định: “Hợp đồng […]