KHIẾU NẠI VÀ KHỞI KIỆN HÀNH CHÍNH

  1. Khái niệm Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo […]