cách tính một suất thừa kế

[:vi]Cách tính 2/3 của một suất thừa kế theo Pháp Luật[:en]Calculating 2/3 of an inheritance according to the Law[:]

[:vi]

  Khi người thân mất đi thì tài sản thừa kế được tính như thế nào? Cùng Luật Minh Tín tìm hiểu cách tính một suất thừa kế theo quy định của Pháp luật.

  Thừa kế là gì? Hiệu lực của thừa kế? sẽ được làm rõ tại đây.

Quy định của Pháp luật về cách tính một suất thừa kế:

  Điều 644 Bộ luật dân sự (BLDS) 2015 quy định: “Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật. Trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng.

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

  Theo quy định trên thì cách tính 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật được tính theo công thức sau:

cách tính một suất thừa kế
Cách tính một suất thừa kế theo quy định của Pháp luật

Trong đó:

  *Tổng di sản gốc là phần di sản còn lại để chia thừa kế sau khi đã thanh toán toàn bộ nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại theo thứ tự ưu tiên thanh toán được quy định tại Điều 658 BLDS 2015.

Ví dụ về cách tính 2/3 của một suất thừa kế

  Ví dụ: Vợ chồng ông A, bà B có 3 người con chung là C, D và E. Ông A chết có để lại di chúc truất quyền thừa kế của bà B và di tặng cho anh C 1/2 di sản, còn 1/2 di sản giao cho anh D quản lý dùng vào việc thờ cúng. Di sản của ông A có 90.000.000 đồng.

  Xác định di sản thừa kế gốc của ông A để lại là 90.000.000 đồng. Theo quy định tại Điều 644:

  Bà B = 90.000.000 đồng : 3 x 2/3 = 20.000.000 đồng.

  Vậy, di tặng cho C = 70.000.000 đồng : 2 = 35.000.000 đồng.

  Di sản dùng vào việc thờ cúng giao cho D quản lý: 70.000.000 đồng : 2 = 35.000.000 đồng.

  Nếu hiểu di sản gốc là phần di sản còn lại sau khi đã xác định phần được hưởng của những người thừa kế theo di chúc, phần di tặng, phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì không đúng. Điều này được minh chứng qua hai ví dụ sau:

  Ví dụ 1: Vợ chồng ông A và bà B có 2 người con chung là C và D. Ông A qua đời có để lại di chúc cho C hưởng 1/2 di sản, cho D hưởng 1/2 di sản và truất quyền thừa kế của bà B. Di sản của ông A có 100.000.000 đồng. Trong tình huống này, phần di sản mà bà B (người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc) sẽ không thể xác định được vì di sản không còn để chia.

cách tính một suất thừa kế
Cách tính một suất thừa kế theo quy định của pháp luật

  Ví dụ 2: Vợ chồng ông A và bà B có 2 người con chung là C và D. Ông A chết có để lại di chúc cho C hưởng 1/2 di sản, cho D hưởng 1/4 di sản và truất quyền thừa kế của bà B. Di sản của ông A có 90.000.000 đồng.

  Anh C = 90.000.000 đồng : 2 = 45.000.000 đồng;

  Anh D = 90.000.000 đồng : 4 = 22.500.000 đồng.

  Nếu bà B được hưởng theo cách tính: 30.000.000 đồng (phần di sản ông A không định đoạt theo di chúc, được đem chia theo pháp luật) chia cho ba, nhân với hai phần ba (22.500.000 đồng : 3 x 2/3 = 5.000.000 đồng)

  Cách tính này không đúng theo quy định tại Điều 644 BLDS. Áp dụng đúng quy định tại Điều 644 BLDS thì bà B được hưởng: B = 90.000.000 đồng : 3 x 2/3 = 20.000.000 đồng.

  Trong trường hợp này bà B tuy bị ông A truất quyền hưởng di sản nhưng bà B vẫn được hưởng 20.000.000 đồng mà không phải là 5.000.000 đồng theo cách tính sai do đã hiểu sai bản chất giá trị di sản thừa kế gốc.

  * Những người thừa kế gốc tại hàng thừa kế thứ nhất được hiểu là những người thừa kế có tên trong hàng đó và có quyền hưởng di sản thừa kế theo pháp luật, trừ các trường hợp:

  + (i) người thừa kế từ chối quyền hưởng di sản (Điều 620 BLDS);

  + (ii) không có quyền hưởng di sản (Điều 621 BLDS);

  + (iii) người thừa kế chết trước hoặc cùng thời điểm với người để lại di sản và không có người thừa kế thế vị.                                        

  Ví dụ: Ông A và bà B là vợ chồng có 2 người con chung là C và D. Anh C bị kết án về hành vi ngược đãi ông A. Ông A qua đời có để lại di chúc truất quyền thừa kế của bà B và cho cô E là người hàng xóm hưởng toàn bộ di sản. Di sản của ông A là 120.000.000 đồng.

  Bà B là vợ của ông A tuy bị ông A truất quyền hưởng di sản nhưng bà B vẫn được hưởng di sản theo quy định tại Điều 644 BLDS, theo đó:

  B = 120.000.000 đồng : 2 x 2/3 = 40.000.000 đồng.

  Theo cách tính trên, thấy rằng hàng thừa kế thứ nhất của ông A chỉ có 2 người, bà B và anh D. Còn anh C đã bị tước quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 BLDS. Bà B và anh D là người thừa kế gốc tại hàng thừa kế thứ nhất của ông A có quyền hưởng di sản. Bà B được hưởng hai phần ba một suất thừa kế chia theo pháp luật.

  Xem thêm giải đáp của Luật Minh Tín cho khách hàng về vấn đề thừa kế tài sản tại bài viết này.

  Trên đây là hướng dẫn cách tính 2/3 của một suất thừa kế theo quy định của pháp luật. Hy vọng với những gì Luật Minh Tín đưa ra sẽ giúp ích được cho bạn đọc về cách tính một suất thừa kế.

  Để được tư vấn chi tiết hơn, bạn đọc vui lòng liên hệ tới Công ty Luật Minh Tín theo số điện thoại – 0243.555.8410/0914179856 hoặc gửi vào hòm thư info@luatminhtin.vn.

Vũ Liên

[:en]

When relatives lose, how is inheritance? Along with Minh Tin Law, studying how to calculate inheritance according to the Law.

What is inheritance? Calculate the validity of inheritance? It will be clarified in this article.

Law on how to calculate inheritance

Article 644 of the 2015 Civil Code stipulates: “The following persons are still entitled to the legacy equal to two-thirds of the capacity of an heir according to law if the estate is divided according to law. In the case that they are not allowed to inherit the estate by the will or only enjoy less than two-thirds of that amount:

a) Minor children, father, mother, wife, husband;

b) Adolescent children who are unable to work. ”

According to the above provisions, the calculation of 2/3 of an heir’s legal capacity is calculated by the following formula:

cách tính một suất thừa kế
Cách tính một suất thừa kế theo quy định của Pháp luật

The total original heritage is the remaining legacy to divide inheritance after having paid all the property obligations of the deceased in the order of payment priority specified in Article 658 of the Civil Procedure Code 2015.

For example of how to calculate 2/3 of an inheritance:

For example 1:  Mr. and Mrs. A and Mrs. B have three common children, C, D and E. Mr. A has died leaving a will to inherit the inheritance of Mrs. B and giving him a half-legacy C, and 1/2 The estate entrusted to Mr. D for management to use for worship. The legacy of Mr. A is VND 90,000,000.

Determining the original inheritance of Mr. A to be VND 90,000,000. According to Article 644:

Ms. B = 90,000,000 : 3 x 2/3 = 20,000,000 (VND)

So, giving to C = 70,000,000 : 2 = 35,000,000 (VND)

The estate used for worship is assigned to D for management: 70,000,000: 2 = 35,000,000 (VND).

If you understand that the original legacy is the remaining legacy after determining the share of the wills heirs, the part of the gift, the legacy used for worship is not right. This is evidenced by the following two examples:

For example 1.1: Mr.A and Mrs.B married who have two children, C and D. Mr. A dies, leaving a will for C to enjoy half of his legacy, giving D a half of his estate and depriving her inheritance. B. Mr. A’s estate has VND 100,000,000. In this situation, the legacy that Mrs. B (the heir does not depend on the content of the will) cannot be determined because the legacy is no longer divided.

cách tính một suất thừa kế
Calculating 2/3 of an inheritance according to the Law

For example 1.2: Mr.A and Mrs.B married who have two children, C and D. Mr. A has died leaving a will for C to enjoy half of his legacy, giving D a quarter of his legacy and depriving her inheritance Mr. A’s estate has 90,000,000 VND.

Mr.C = 90,000,000 : 2 = 45,000,000 (VND)

Mr.D = 90,000,000 : 4 = 22,500,000 (VND)

If Ms. B is entitled to the calculation: VND 30,000,000 (part of the estate Mr. A does not decide on wills, is divided according to law) divided by three, multiplied by two thirds (VND 22,500,000: 3 x 2/3 = VND 5,000,000)

This calculation is not in accordance with Article 644 of the Civil Code. Applying strictly the provisions of Article 644 of the Civil Code, Ms. B is entitled to = 90,000,000: 3 x 2/3 = 20,000,000 (VND).

In this case, Mrs. B is deprived of her right to inheritance by Mr. A, but Mrs. B is still entitled to VND 20,000,000, not VND 5,000,000 according to the wrong calculation due to misunderstanding the nature of the original heritage.

The original heirs at the first inheritance are understood to be the heirs named in that row and have the right to inherit by law, except for the cases:

+  (i) Heirs deny the right to inheritance (Article 620 of the Civil Code);

+  (ii) No right to inheritance (Article 621 Civil Code);

+  (iii) The heir died before or at the same time as the person who left the estate and had no successor heir.

For example: Mr.A and Mrs.B married who have two common children, C and D. Mr.C is convicted of abusive behavior of Mr.A. Mr.A has passed away, leaving his will to inherit B’s inheritance. and let Ms.E be a neighbor who enjoyed her entire estate. Mr.A’s estate is VND 120,000,000.

Mrs. B is the wife of Mr. A although he is deprived of his right to inherit by Mr. A, but Mrs. B is still entitled to the estate as stipulated in Article 644 of the Civil Code, accordingly:

B = 120,000,000: 2 x 2/3 = 40,000,000 (VND)

According to the above calculation, it is found that the first inheritance of Mr.A is only 2 people, Mrs.B and Mr.D. And Mr.C has been stripped of his right to inherit the estate under the provisions of Clause 1, Article 621 of the Civil Code. Mrs.B and Mr.D are the heirs of the first inheritance of Mr.A’s inheritance. Ms.B is entitled to two-thirds of a legal inheritance.

See more answers of the Minh Tin Law to customers about asset inheritance in this article.

The above is a guide on how to calculate 2/3 of an inheritance according to the provisions of law. Hopefully with what Minh Tin Law provide will help you understand about how to calculate an inheritance.

For detailed advice on legal services, please contact Minh Tin Law Firm:

Phone: 0243.555.8410/0915.177.856

HOTLINE: 0902.267.116

Emailinfo@luatminhtin.vn

We hope to receive your cooperation!

Best regards.

Author “Vu Lien”

[:]

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *